Utvikling av Oslo universitetssykehus HF

OUS skal videreutvikles innenfor et fremtidig målbilde med lokalsykehus på Aker, et komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling.

Realiseringen skal skje trinnvis, slik at bygg hvor pasienter og ansatte har dårligst forhold prioriteres erstattes først, og fremdriften skal tilpasses det økonomiske handlingsrommet i Helse Sør-Øst RHF.

Planleggingen av et nytt lokalsykehus på Aker og et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad går nå videre. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 15. juni klarsignal for oppstart av konseptfase. Byggeprosjektene skal utvikles i parallell, og i løpet av høsten 2017 gjennomføres konkurranse for arkitekter og rådgivere.

Konseptfase

Som grunnlag for styrets beslutning om oppstart av konseptfase er det gjort vurderinger av utbyggingsbehov og økonomisk bæreevne. I denne etappen er det er vurdert behov for å bygge rundt 72 000 kvadratmeter på Gaustad og rundt 110 000 kvadratmeter på Aker. Foreløpig kostnadsestimat er på 18,7 milliarder kroner.

Konseptfaseutredningene som skal gjennomføres i løpet av 2018 er nødvendige for å avklare innhold, rammer og utbyggingsløsning og for at det kan tas endelig stilling til fremdrift og gjennomføring av de enkelte prosjektene.


Tre sykehus

Det er tidligere besluttet i foretaksmøte at Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Den planlagte utviklingen er viktig for å sikre et framtidsrettet og godt spesialisthelsetjenestetilbud, med tilstrekkelig kapasitet for en raskt voksende befolkning.

Prosjektene for Aker og Gaustad skal utvikles i parallell slik at planleggingen kan skje helhetlig og at virksomhetsmessige og funksjonelle sammenhenger på tvers av ulike lokasjoner i Oslo universitetssykehus blir ivaretatt.

Fakta om prosjektet

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler.

  • Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst RHF
  • Fase: Konseptfase
  • Prosjektkostnad (P50): ca. 18,7 mrd.
  • Rolle Sykehusbygg HF: Prosjektledelse

Mer informasjon om prosjektet

Informasjon hjemmeside Helse Sør-Øst RHFProtokoll styresak Helse Sør-Øst. RHF SAK NR 053-2016 – Videreføring av planer for utvikling av Oslo universitetssykehusSaksfremlegg: Videreføring av planer for utviklingen av Oslo Universitetssykehus HF


Fant du det du lette etter?