Vil ha Sykehusbygg inn i all drift og eiendom

Innen ti år bør Sykehusbygg ha et overordnet ansvar for all drifts- og eiendomsstsstyring ved landets helseforetak, mener eiendomssjef Anne Charlotte Moe, Sykehuset Østfold.

I en masteroppgave fra NTNU har Moe tatt for seg helseforetakenes fasilitetsstyring (Facility Mangement/FM) – det vil si alle aktiviteter* innen moderne eindomsforvaltning som skal sørge for at kjernevirksomheten kan utføres optimalt. I oppgaven konkluderer hun med at dagens system, der hvert sykehus driver sin egen fasilitetsstyring, ikke er bærekraftig.

Raske endringer kreves

Det vil den heller ikke bli, mener Moe, og viser til en rekke forhold som utfordrer de lokale FM-tjenestene, og gjør det nødvendig med stadig raskere endringer og profesjonalitet for å understøtte trygg og effektiv pasientbehandling. Hun minner også om at konkurransen i FM-markedet skjerpes når nøytral merverdiavgift innføres i spesialisthelsetjenesten (trolig fra neste år, red. anm.), samtidig som tjenester skilles ut, og konkurransen fra private etter alt å dømme blir sterkere. Nasjonale føringer viser dessuten tydelig at helseforetakene «må effektivisere og standardisere sine tjenester innenfor en lavere økonomisk ramme enn tidligere», heter det i masteroppgaven.

Ikke «modne» nok

Alt dette vil kreve en betydelig FM-«modenhet». Denne modenheten er i framgang, men samlet sett blir den overvurdert av helseforetakene når de bedømmer egen utvikling, ifølge Moe. Hun mener endringene som kreves av den framtidige FM-modellen er så omfattende at de ikke kan gjennomføres innenfor dagens struktur og rammebetingelser.

«I dag lener vi oss for mye på gammel praksis og er ikke sultne nok på finne fram til beste praksis.» sier Anne Charlotte Moe

«I dag lener vi oss for mye på gammel praksis og er ikke sultne nok på finne fram til beste praksis.» Anne Charlotte Moe

– Jeg er sikker på vi utvikler oss mot en sentral  styring av helseforetakenes FM-tjenester. Men når dette blir gjennomført og i hvilket omfang, er jeg mer i tvil om, sier Anne Charlotte Moe til sykehusbygg.no

Hun kjenner drifts- og eiendomsmiljøet i sykehus-Norge og er fullt klar over at det er delte oppfatninger om dette temaet. Men Moe har også fått mange positive tilbakemeldinger og mottok i fjor en ærerik pris for masteroppgaven fra Norsk nettverk for næringsiendom, som består av både helseforetak og private aktører.

Pris inspirerer

– Denne prisen inspirerer til videre utvikling av FM-tjenestene her i Østfold. Og med nytt sykehus (off. åpning i november, red. anm.) er det særlig aktuelt å utforske nye samarbeidsformer, både med andre helseforetak og private, sier Moe. Hun er overbevist om at helseforetakene må hente impulser utenfra for å styrke drifts- og eiendomsvirksomheten. Det nytter ikke bare å utvikle seg internt.

– I dag lener vi oss for mye på gammel praksis og er ikke sultne nok på finne fram til beste praksis, presiserer Moe, og etterlyser større tempo i etableringen av Sykehusbygg.

Sykehusbygg som «ledestjerne»

– Hvis Sykehusbygg skal være den katalysatoren og «ledestjernen» myndighetene har lagt opp til, bør prosessen drives raskere framover og tydelig inkludere drift og eiendom. Jeg savner en moderorganisasjon som sitter med den høyeste kompetansen, og håper den kommer raskt på plass. For en dyktig leder med nødvendig gjennomføringskraft, skulle ikke dette være noen uoverkommelige oppgave, mener Moe, og viser til at flere andre sektorer i Norge og utlandet har fått til overordnet FM-styring.

– Dette kan vi greie i helsesektoren også. Hvert foretak er riktignok unikt, men de har behov for de samme tjenestene, poengterer eiendomssjefen i Sykehuset Østfold.

Sykehusbygg i 2025

For å bygge opp en framtidig modell for fasilitetsstyring i spesialisthelsetjenesten tar hun derfor til orde for at Sykehusbygg utvikles som et nasjonalt foretak også innen eiendom, med overordnet ansvar for hele FM-tjenestespekteret. Dette bør skje trinnvis og innføres innen 2025. Da ser Moe også for seg at fasilitetstjenestene i helseforetakene er ivaretatt av profesjonaliserte organisasjoner med tydelig bestilleransvar. Om ti år vil en stor del av FM-tjenestene riktignok være skilt ut, eller satt ut til eksterne leverandører, tror Moe. Men kompetansen på dette området kommer til å være vesentlig styrket nasjonalt og lokalt, og gå på tvers av regioner og tverrfaglige nettverk, fastslår Anne Charlotte Moe.

*FM blir gjerne inndelt i følgende hovedområder: 

  • Eiendoms- og arealforvaltning
  • Drift, vedlikehold og utvikling
  • Service og tjenester
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Økonomi og finansiering

Les Anne Charlotte Moes mastergradsoppgave