Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark 2030 er klar

Planen for Sykehuset Telemark er den første som er skrevet etter at veilederen for utviklingsplanarbeid for helseforetak i Norge ble laget i vår.

Sykehuset Telemark (STHF) har arbeidet med en utviklingsplan med perspektiv frem mot 2030. Sykehuset er det første som tilpasser arbeidet med utviklingsplanen til forslaget til ny veileder for utviklingsplanarbeid. Forslaget til veileder er utarbeidet av de regionale helseforetakene i samarbeid med Sykehusbygg.

Utviklingsplanen er beskrevet som en del av virksomhetenes verktøy for langsiktig, overordnet strategisk planlegging.

Nå har styret ved STHF vedtatt utviklingsplanen og prosjektarbeidet knyttet til planen er avsluttet og oversendt Helse Sør-Øst.


Skal sikre et framtidsrettet helsetilbud

 "Utviklingsplanen skal danne beslutningsgrunnlag for langsiktig utvikling av helseforetaket. I planen skal det utredes alternative utviklingsmuligheter som gir befolkningen i sykehusområdet et framtidsretta og faglig godt helsetilbud, og som sikrer best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser", heter det i utviklingsplanen.

Det legges til grunn at STHF skal gi et bredt sykehustilbud til Telemarks befolkning fram mot 2030.

Basert på utviklingsplanen vedtok styret i et møte den 14.september mandat for idéfase for utbygging av somatikk i Skien. På dette grunnlag vil sykehuset nå anmode Helse Sør-Øst om å starte idefasen for utbygging av nytt strålebygg, ny dagoperasjonsavdeling, ombygging av nordfløy til poliklinikk og dagbehandling, samt somatisk sengebygg.

Les utviklingsplan for Sykehuset Telemark 2030 her

Les kortversjonen av utviklingsplanen her. 

Du finner veilederen her.