–Tønsbergprosjektet tenker innovativt

– Ambisjonene for Tønsbergprosjektet er nyskapende og blir spennende å følge. Her skal det bygges raskere og mer standardisert enn noen gang i helsesektoren, sier Sykehusbygg-direktør Ann Elisabeth Wedø etter et besøk ved Sykehuset i Vestfold.

Helse Sør-Øst har gjort det klart at Tønsbergprosjektet skal være «testbase for videreutvikling av standardiserte løsninger og effektive gjennomføringsmodeller.»


Hoveddemonstrasjonsprosjekt

– Dette arbeidet kan være et viktig bidrag til å optimalisere planleggings- og byggeprosessene for andre store investeringer i regionen, bl.a. i Vestre Viken, Oslo og Innlandet, heter det i oppdragsbeskrivelsen for konseptfasen i Tønsbergprosjektet.

Her går det også fram at denne utbyggingen, som nå er i forprosjektfasen, blir et hoveddemonstrasjonsprosjekt i BA2015 – den nasjonale satsingen for å forbedre effektivitet og bærekraft i bygg- og anleggsnæringen.

– Sykehusbygg må samarbeide

–Tønsbergprosjektets sterke ambisjoner blir tatt på stort alvor og er på god vei til å bli gjennomført. Da er det ekstra viktig at Sykehusbygg lytter, lærer, deler erfaringer og samarbeider på områder som er formålstjenlige for begge parter, sier Wedø.

Så langt bistår Sykehusbygg Tønsbergprosjektet med samhandlingssjef Ole John Wegner Førland, og flere ressurser skal høyst sannsynlig inn etter hvert.

 

Vatnan vil utfordre – igjen

Sykehuset i Vestfold har forprosjektansvaret, og Johan Arnt Vatnan fra firmaet Metier er innleid som prosjektdirektør. I flere år ledet han den langt større St. Olav-utbyggingen, og Vatnan gjør det klart nå som da at han vil «utfordre tradisjonelle gjennomføringsmetoder og utnytte gevinstpotensialet i ny byggmetodikk.»

Tønsbergprosjektet omfatter nybygg for psykiatri og somatikk, inkludert nytt akuttsenter. Samlet areal er om lag 43.000 kvm, og hele utbyggingen skal være gjennomført innen 2020.

Arkitekt- og rådgiveroppdraget blir ivaretatt av henholdsvis Nordic og Cowi.

Fra byggeplass til montasjeplass

Sentrale resultatmål for Sykehuset i Vestfold er:

  • 50 prosent kortere byggetid
  • 10 prosent lavere byggekostnad
  • 0 byggefeil

For å nå målene vil prosjektledelsen blant annet gå «fra tradisjonell byggeplass til montasjeplass.»  Dette innebærer stor grad av standardisering av rom, med funksjonelle- og tekniske løsninger. Det satses dessuten sterkt på industriell produksjon av elementer og moduler – og ikke minst skal utbyggingen realiseres som et komplett og åpent BIM-prosjekt.

BIM fra plan til drift

BIM skal brukes i hele planleggingen, byggefasen og driftsfasen for å oppnå effektiv ressursbruk, reduserte kostnader, kortere byggetid og bedre byggkvalitet. En vesentlig effekt er også mindre støy for sykehusets normale drift og færre problemer med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Merk: I statsbudsjettet for 2015 gjøres det klart at utbyggingen av Sykehuset i Vestfold skal fortsette. Regjeringen gir en låneramme på 1,87 milliarder kroner, og en lånebevilgning på 70 millioner kroner i åt.

Somatikkbygget

Somatikkbygget sør og øst på sykehustomta koples sammen med eksisterende bygg av nyere dato. Bygget er på ca. 31 000 kvm og inneholder generelle sengeområder, lettpost/hotell, nytt akuttsenter, barne- og ungdomssenter, nyfødtintensiv og dag- og poliklinisk område. Totalt 176 senger i enerom. Det er også arealer for varemottak og sentrallager, avfallshåndtering, sentral sengevask og arkiver for biobank, garderober for personale og helikopterplass.

Illustrasjoner: Nordic Office of Architecture / Sykehuset i Vestfold.

Illustrasjoner: Nordic Office of Architecture / Sykehuset i Vestfold.

Psykiatribygget

Psykiatribygget (ca. 12 000 kvm) skal romme enheter som i dag ligger i eksisterende bygninger på sykehusområdet og på Granli. Bygget oppføres i den nordlige delen av Sykehuset Vestfold, i tilknytning til somatikkbygget. Det skal gi mulighet for både frihet, åpenhet og skjerming – og vil romme standard sengeområder, inklusive 10 skjermingsplasser (50 senger), og poliklinikk – behandling/samtale (64 rom).

Illustrasjoner: Nordic Office of Architecture / Sykehuset i Vestfold.

Illustrasjoner: Nordic Office of Architecture / Sykehuset i Vestfold.