Tjenestedesign i tidligfaseplanlegging

Sykehusbygg har bistått i tidligfaseplanlegging ved Sunnaas sykehus. De eldste byggene er i dårlig stand, og planen er å få erstattet disse med et nybygg. I den forbindelse prøves det ut nye metoder for å sikre at bygget blir best mulig tilpasset framtidas behov innenfor spesialisert rehabilitering.

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, og er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst.

– Sunnaas sykehus har et sterkt fokus på innovasjon innenfor både behandlingsmetoder, tjenesteutvikling og ikke minst involvering av pasienter, pårørende, medarbeidere og andre interessenter, forteller sykehusplanlegger Rune Aarbø Reinaas.

Går nye veier
Sunnaas sykehus går nye veier når de nå planlegger hvordan sykehuset skal utvikle seg videre. De har knyttet til seg seks internasjonale masterstudenter i servicedesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo under ledelse av doktorgradsstipendiat Jonathan Romm. Masterstudentene har kartlagt pasienters og ansattes hverdagsrutiner, behov og ønsker med mål om å hjelpe det nye sykehusbygget med god tjenestedesign.

– Slik jeg forstår tjenestedesign som metode har den mye til felles med hvordan vi gjennom medvirkningsprosesser med bruker og ansatte forsøker å definere funksjoner, flyt og sammenhenger i et sykehus. Tjenestedesign kan likevel være med på å fornye og berike måten vi utfører funksjonsplanlegging på i dag.

Les mer om samarbeidet med masterstudentene i artikkelen fra amta.no her: