Tidligfaseveilederen revideres

Tidligfaseveilederen er et viktig verktøy for en vellykket planprosess. Nå skal den revideres.

Suksessen i et byggeprosjekt ligger i å velge riktig prosjekt og sikre en vellykket gjennomføring. Veilederen skal bidra til en effektiv og målrettet planprosess, og etablere en felles plattform for innhold og struktur i plandokumenter og beslutningsunderlag. Rune Reinaas, prosjektleder for revisjonen, forteller at veilederen har vært et viktig verktøy.

– «Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» har i over ti år hatt en positiv effekt på gjennomføring av planprosessen. Den gir god struktur i arbeidet og en forutsigbar plan- og beslutningsprosess, og gir grunnlag for sammenligning, utvikling og læring mellom prosjektene når det gjelder innhold og kvalitet i dokumentasjonen. Alle større investeringsprosjekter har lagt veilederen til grunn for gjennomføring av planprosessen, forteller han.

 

Forenkle, forkorte og forbedre

Våren 2016 ble det bestemt at tidligfaseveilederen skulle revideres. Siden veilederen sist ble revidert i 2011 er landskapet noe forandret og det er identifisert flere utfordringer knyttet til dagens gjennomføring av tidligfasen.

Ny veileder for utviklingsplanarbeidet har bidratt til at fokuset på helseforetakenes virksomhetsutvikling er forsterket. Det har ført til at overgangen mellom utviklingsplan og oppstart av tidligfasen må revurderes. Ny teknologi for virtuell planlegging og bygging (VDC) gir økt tilgang til informasjon om mulige løsninger på et tidligere tidspunkt i planprosessen, og dette vil påvirke hvilke utredninger og leveranser som skal inngå i de ulike stegene i planprosessen. Sykehusbygg erfarer i dag overlapp i utredninger og dokumentasjon mellom de ulike fasene. Beslutningspunkter blir til lange beslutningsperioder der eksempelvis beslutningsunderlag blir returnert.

– Kvalitet i tidligfaseplanleggingen påvirker kvaliteten i gjennomføringsfasen. Det er et formål at revisjon av veilederenskal gi gevinst med hensyn til kvalitet, kostnader og tid i både tidligfase og gjennomføring . Sagt på en tabloid måte: Revidert veileder skal bidra til å forenkle, forkorte og forbedre tidligfasen, avslutter Reinaas.

I prosjektgruppen for revisjonen sitter personer oppnevnt fra de regionale helseforetakene og HOD: Tor-Arne Haug, Lars Magnussen, Helge Bergmann, Andreas Moen, Birger Stamsø, og Helga Daae.

I tillegg er det opprettet en referansegruppe med representanter fra helseforetak, rådgiver- og forskningsmiljø, og fra andre statlige eiendomsutviklere, blant annet Statsbygg og Forsvarsbygg.