Sykehusbyggs Standardromskatalog

Sykehusbyggs Standardromskatalog er en samling av standardiserte funksjonsbeskrivelser med bygningsmessige og tekniske krav til de vanligste rommene i sykehus. Standardromskatalogen er basert på samlet kunnskap og erfaringer fra avsluttede og pågående prosjekter.

Standardromskatalogen skal sikre standardisering av, og god kvalitet på, funksjonskrav for like funksjoner,. I tillegg skal den forenkle medvirkningsprosesser med ansatte og brukere. Det anbefales at Standardromskatalogen legges til grunn ved oppstart av nye prosjekter, men det bør gjøres en vurdering av behov for tilpasninger i hvert enkelt prosjekt. Innholdet i Standardromskatalogen er i hovedsak erfarings- og kunnskapsbasert gjennom programmering av de fleste større sykehusprosjekter de siste årene. Dette betyr at innholdet ikke må oppfattes som absolutt eller den eneste riktige løsning, men basert på en relativt bred kunnskapsbase. Der lover, forskrifter og andre veiledere vil være gjeldende, er disse hensyntatt i formuleringen av bygningsmessige krav.

Katalogen vil oppdateres etter hvert som Sykehusbygg utvikler mer kunnskap gjennom f.eks. utvikling av konseptprogram, evalueringer av ferdige prosjekter og den generelle utviklingen innenfor kliniske eller teknologiske områder. Vi håper å kunne oppdatere Standardromskatalogen årlig.

Standardromskatalogen er også tilgjengelig i dRofus.

 

Les Standardromskatalogen og andre veiledere her