Sykehusbygg skal inn i alle store prosjekter

– Sykehusbygg skal benyttes i alle prosjekter over 500 millioner kroner. Dette gjelder også for prosjekter som allerede er under gjennomføring, fastslår oppdragsdokument for 2015 fra foretaksmøtet

I dokumentet blir Sykehusbygg bl.a. bedt om å legge følgende til grunn for sin virksomhet:

  • De regionale helseforetakene trapper opp virksomheten i Sykehusbygg HF.
  • Sykehusbygg HF skal benyttes i alle byggeprosjekter over 500 mill. kroner. Dette gjelder også for prosjekter som allerede er under gjennomføring.
  • Sykehusbygg HF skal sikre større grad av standardisering av nye sykehusbygg ved erfaringsoverføring og gjenbruk av planleggingsgrunnlag fra tidligere prosjekter.
  • Sykehusbygg HF skal ivareta nasjonal database for sykehusarealer og utarbeide en samlet oversikt over klassifiserte sykehusarealer i løpet 2015.
  • Sykehusbygg HF skal videreutvikle og vedlikeholde metodikk for framskrivninger, veiledere og evaluering av sykehusprosjekter og etablere nødvendig verktøy som viser tilstandsgrad ved norske sykehus.

Landingsplasser for helikoptre

Av oppdragsdokumentet går det også fram at Sykehusbygg skal gjennomføre tilpasninger av landingsplasser ved sykehus til nye redningshelikoptre. Her varsles det også et eget brev om oppdraget fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Ekstern kvalitetssikring

Det heter ellers at de regionale helseforetakene skal evaluere ordningen med ekstern kvalitetssikring av sykehusprosjekter. Resultatene av evalueringen skal legges fram for departementet, og eventuelle endringer i ordningen må innarbeides i Veileder for tidligfaseplanlegging for sykehusbygging. Ifølge oppdragsdokumentet skal Sykehusbygg ivareta dette på vegne av de regionale helseforetakene.

Nøytral moms neste år?

Oppdragsdokumentet peker også på at det fra 3. januar i år ble innført nøytral merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer. De felleseide selskapene (som Sykehusbygg, red. anm.) omfattes ikke av denne ordningen nå, men det vil bli sendt på høring et forslag med sikte på innføring fra 3. januar 2016. Det legges til grunn at Sykehusbygg HF ikke gjør tilpasninger som vil være i strid med intensjonene med innføring av nøytral merverdiavgift.

Se hele oppdragsdokumentet her