Stor byggeinnsats i helse-Norge

Nye sykehusbygninger blir planlagt og oppført som aldri før i helse-Norge. Storinvesteringene står nærmest i kø fra fra Kirkenes til Kristiansand, viser en oversikt Sykehusbygg har utarbeidet.

​Pågående og planlagte byggeprosjekter i de fire helseregionene er listet opp under. Det må presiseres at oversikten ikke er uttømmende, særlig ikke for prosjekter som befinner seg i en tidlig planfase. Lista fanger heller ikke opp alle investeringer med relativt lave kostnadsanslag.

Helse Nord

Finnmarkssykehuset

Kirkenes: Finnmarkssykehuset Kirkenes, har en investeringsramme på 1,44 milliarder kroner inkl. byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden (P85 – se forklaring t.h.) og 1,31 milliarder (P50). Målet er at foretaket arbeider for at P85 kommer ned mot 1,4 milliarder kroner. De øvrige utviklingstiltakene for Finnmarkssykehuset inngår i utviklingsplanen fra 2014. Et ledd i dette er utredningen om Alta/Vest-Finnmark og grunnlaget for videre arbeid med ombygging eller nybygg av Finnmarkssykehuset Hammerfest.

Medisintekningsk utstyr, Alta: Investeringsrammen til anskaffelse av medisinteknisk utstyr i blant annet Alta utvides med 20 millioner kroner i 2016.

Universitetssykehuset i Nord-Norge

A-fløy, Tromsø: Prosjektet har en investeringsramme på 1 425 millioner kroner inkl. byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden (P85) – og 1 285 millioner kroner (P50).

Pasienthotell, Tromsø: Prosjektet har en investeringsramme på 403 millioner kroner pluss IKT-senter til 16,3 millioner kroner. Vardesenter og lærings- og mestringssenter til 15 millioner kroner håndteres innenfor rammen til styrets disposisjon (p50). Total ramme for prosjektet er 436 millioner kroner (p85).

Utvikling av psykiatribehandling, UNN Tromsø, Åsgård: Det pågår bygningsmessig renovering/ombygging ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (akutt-teamet, akuttpost og alderspsykiatrisk avdeling). Investeringsrammen for 2014 ble økt med 50 millioner kroner til formålet, mens UNN har avsatt 14 millioner kroner av styrets ramme til prosjektet.

PET-senter, Tromsø: Investeringsrammen til PET-senter er ikke fastlagt ennå, men i konseptrapportbehandlingen i februar 2014 ble styret i Helse Nord presentert en ramme for prosjektet på 407 millioner kroner (P85) og 364 millioner kroner (P50). Forprosjektet ble ferdig ved årsskiftet 2014/15. I planen er det tatt høyde for en investering på inntil 400 millioner kroner. Det foreslås fremskynding av etablering av PET-senteret, slik at senteret kan ferdigstilles i 2017.

UNN Narvik: Planleggingen av nytt sykehus i Narvik er gjennomført til og med konseptrapport. I investeringsplanen er oppstart angitt i 2019.

Nordlandssykehuset

Bodø: Nordlandssykehuset Bodø, somatikk, bygges ut for fullt og har en ramme på 3 614 millioner kroner (P85). Prosjektet har pågått siden 2007 og er ferdig i slutten av 2018. På grunn av lang byggetid er det gjennomført flere endringer i planene for å imøtekomme endringer i pasientbehandling, teknologi og andre forutsetninger, for eksempel samhandlingsreformen.

Vesterålen: Det nye Nordlandssykehuset Vesterålen er i avslutningsfasen. Pasientbehandling i det nye sykehuset ble innledet i mai 2014. Prosjektet har en ramme på 1 07 millioner kroner (P85).

Kliniske kontorplasser, Bodø: Prosjektet ble i desember 2013 godkjent videreført til siste beslutningspunkt med en brutto arealramme på 3 650 kvadratmeter og en foreløpig total kostnadskalkyle på 121 millioner kroner (P85 2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Netto ny bevilgning er på 71,6 millioner kroner, inkludert arealer til Sykehusapotek Nord. I tillegg kommer kostnader til arealer for fjernlager for datasenter innenfor en ramme på inntil 13 millioner kroner. I planen er det tatt høyde for økte investeringer på inntil 85 millioner kroner. Detaljprosjekt, med gjennomgang av en del forutsetninger, er oppfylt. Dette vil bli forelagt styret i Helse Nord etter at styret for Nordlandssykehuset har behandlet foretakets økonomi, og sannsynliggjort at foretaket både har likviditet og muligheter for å finansiere de økte kostnader som det totale investeringsprogrammet medfører.

Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset har igangsatt utredning av framtidig sykehusstruktur. En utviklingsplan for foretaket utredes i tre alternativer:

  • Framskrive nåværende modell.
  • Utrede en modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et nytt «sengesykehus».
  • Utrede en modell der man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende sykehuslokaler og bygger et nytt sykehus.


Helse Vest

Helse Stavanger


Sykehusutbygging: Nytt Stavanger universitetssykehus befinner seg i konseptfasen, og byggestart er satt til 2019 – tidligst. I finansieringsgrunnlaget har Helse Stavanger forutsatt 70 prosent lånefinansiering fra staten, i tillegg til et lån på 500 millioner kroner fra Helse Vest i perioden fra 2020 til 2025. Helse Stavanger mener at man under dagens finansieringsregime kan håndtere en samlet utbygging på om lag 8 milliarder kroner. Det er dette som ligger i investeringsplanen.

PET-senter: Det er budsjettert med i alt 58,8 milloner kroner til PET-senter, samt palliativ enhet. Det er usikkert hvor raskt Helse Stavanger klarer å gjennomføre dette, men prosjektene vil strekke seg ut i 2015.


Helse Fonna

Helse Fonna har utarbeidet en utviklingsplan som har synliggjort et behov for utvidet areal, samt rehabilitering av eksisterende bygg. Behovene er særlig store ved Haugesund sjukehus. Idéfasen ble styrebehandlet i Helse Fonna høsten 2014. Ifølge den foreløpige framdriftsplanen settes prosjektet i gang 2018 med økning i investeringene til 620 millioner kroner i 2018 og 2019 for å realisere nybygg i Haugesund.

Helse Bergen

  • Barne- og ungdomspsykiatri, trinn 1 og 2
  • Mottaksklinikk, med ambulansehall
  • Poliklinikkavdeling og andre endringer i Sentralblokka
  • Sengebygg sør, fase 1
  • Utvikling Nordås
  • Nevrosenter
  • Mindre investeringer i bygg

De største prosjektene som nå er i gang er nytt barne- og ungdomssenter (BUSP fase 1), Sengebygg sør og Mottaksklinikk. Helse Bergen arbeider videre med BUSP fase 2 som vil utgjøre en betydelig del av investeringsplanen i slutten av perioden, og flere år fram i tid.

Helse Sør-Øst

Sykehuset Østfold

Prosjekt nytt Østfoldsykehus ble godkjent i desember 2010 med en kostnadsramme på 5 090 millioner kroner (prisnivå, februar 2010). Dette tilsvarer P50-estimatet fra gjennomført sikkerhetsanalyse i forprosjektfasen. Byggearbeidene startet i september 2011 og gjennomføres i regi av Helse Sør-Øst. Det er forutsatt at nybygget gradvis tas i bruk fra mai 2015 til full drift fra november 2015.

Vestre Viken

I april 2014 vedtok styret i Vestre Viken idéfase for nytt sykehus i Drammen, og i juni samme år godkjente styret i Helse Sør-Øst at Vestre Viken «viderefører planene for et eventuelt sykehus i Drammen inn i en konseptfase.»

Sykehuset i Vestfold

Opptrapping psykiatri: Prosjektene på Linde og Granli forventes sluttført i 2015. Disse er knyttet til fullføring av opptrappingsplanen for psykisk helse i foretaket.

Ny sengefløy og akuttpsykiatri: Konseptet for å sluttføre sykehusutbyggingen i Tønsberg ble behandlet i foretaksstyret i mai 2014, og deretter i styret i Helse Sør-Øst. Regionstyret godkjente at Sykehuset i Vestfold «viderefører planene for Tønsbergprosjektet inn i en forprosjektfase.»

Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus startet bygging av ny sykehusfløy på Nesodden i februar 2014. Bygget som er planlagt ferdig ved utgangen av 2015, har en totalramme på 260 millioner kroner. Prosjektet finansieres med regionalt lån på inntil 130 millioner kroner, salgsmidler på 73 millioner kroner, samt foretakets egne oppsparte midler på 57 millioner kroner.

Oslo universitetssykehus

Omstilling fase 1: Fase 1 i investeringsprogrammet for omstilling av Oslo universitetssykehus er primært knyttet til flytting av funksjoner fra Aker og samlokalisering av lands- og regionfunksjoner. Her er det hittil bevilget 1 595 millioner kroner. hvorav 845 millioner kroner er lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Total investeringsramme er om lag 1 800 millioner kroner. Øvrig investeringspådrag i prosjektet finansieres ved egne midler i foretaket samt gavemidler. Disse arbeidene forventes sluttført i 2016. Det største enkeltprosjektet i denne fasen er utvidelse av akuttfunksjonene på Ullevål, hvor byggearbeidene ble igangsatt i november 2010, og tatt i bruk i januar 2014. I tillegg til ordinære løpende ordinære investeringer i foretaket er det etablert et investeringsprogram knyttet til lukking av tilsynsavvik innefor brann og arbeidsmiljø.

Idéfase: I 2013 satte foretaket i gang en samlet idéfase for somatikk, psykisk helse og avhengighet i foretaket. Denne ble fullført medio 2014. I felles foretaksmøte 27. september 2013 ble det innledet en felles idéfase – med frist 1/12-14 – for å etablere sentra for partikkelterapi (protonstråling) for kreftbehandling i alle helseregioner. Denne nasjonale prosessen ledes av Helse Vest, og i Helse Sør-Øst vil senteret legges til Oslo universitetssykehus.

Sørlandet Sykehus

Ombygging av operasjonsstuer: Sørlandet sykehus startet i 2009 et prosjekt med ombyggingen av operasjon og intensiv i Kristiansand. Prosjektets omfang har økt i forhold til innledende planer, og forventes ikke sluttført før i 2016. Framdriften avhenger av foretakets tilgjengelige likviditet.

Akuttpsykiatri, Kristiansand: Sørlandet sykehus har satt i gang et arbeid med en utviklingsplan som er planlagt ferdig i første del av 2015. Foretaket arbeider parallelt med konseptfase for nytt psykiatribygg i Kristiansand. Dette konseptet avstemmes med utviklingsplanen, men er varslet behandlet i foretakets styre før utviklingsplanen er sluttført.

Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus gjennomførte i 2012 og 2013 en idéfase for nybygg på Nordbyhagen. Nybygget har en antatt brutto prosjektkostnad på om lag 600 millioner kroner og skal benyttes til de deler av sykehuspsykiatrien som i dag drives i lokaler eid av Oslo universitetssykehus. Dette foretaket vil selv kunne ha behov for disse lokalene i forbindelse med samlokaliseringen.

Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark vedtok (20. mai 2014) en utviklingsplan for foretaket fram til 2016. Denne planen er tatt til orientering av styret i Helse Sør-Øst. På idéfasenivå er det parallelt utarbeidet planer for ny sengefløy ved Sykehuset Telemark.

Sykehuset Innlandet

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i mai 2014 utviklingsplanen basert på sin tidligere plan «Strategisk fokus 2025», som også omfatter spørsmålet om det skal bygget ett hovedsykehus i Mjøsregionen. Oppstart av idéfase ble i oktober samme år godkjent av styret i Helse Sør-Øst. HSØ-styret la også til grunn at «eventuell byggestart for aktuelle prosjekter tidligst kan skje i 2022, og at framdriften og arbeidet må tilpasses dette.» Styret understreket samtidig at arbeidet med konseptfase tidligst kan starte i 2017.

Helse Midt-Norge

St. Olavs Hospital

Øya-utbyggingen, fase 2: Fullføring av 1930-bygget, samt infrastruktur.

Psykiatrisk akuttbygg, Østmarka: Styret i Helse Midt-Norge har besluttet å prioritere planlegging og bygging av ny akuttavdeling for psykiatriske pasienter. Denne avdelingen blir midlertidig plassert i bygg for spesialposter/langtidspleie på Østmarka. Forprosjekt og konseptrapport med kostnadsoverslag på 245 millioner kroner ble vedtatt av sykehusstyret i desember 2014. Realisering av prosjektet, med mulig fullføring i 2017, forutsetter vesentlig egenfinansiering fra St. Olavs Hospital. I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn et likviditetslån fra foretaksgruppen til St. Olavs Hospital på 100 millioner kroner. Av hensyn til øvrige prioriterte investeringer og prosjekter i helseregionen, forutsettes det at St. Olavs Hospital betaler tilbake lånet over en kort periode etter fullføring på Østmarka.

Helse Møre og Romsdal


Nytt fellessykehus: Tidligere utredninger (fra 2010) om nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal anslår investeringsbehovet til 3 985 millioner kroner. Dette inkluderer nødvendige tiltak ved eksisterende sykehus i Kristiansund og Molde. Inntil videre er tallmaterialet fra denne utredningen brukt i langtidsbudsjettet. Her er det også lagt til grunn en låneandel på 50 prosent etter reglene som gjaldt i 2010. Nåværende regelverk gir rom for en låneandel på 70 prosent for prosjekter over 500 millioner kroner. Lånefinansieringens størrelse i helseforetaket må baseres på vurderinger om egenfinansiering og økonomisk bærekraft for kapitalkostnader etter at det nye fellessykehuset er fullført.


Helse Nord-Trøndelag og annet

I langtidsperioden vil det være behov for mindre investeringer i alle foretak som kan gjennomføres parallelt med bygging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Blant annet har Helse Nord-Trøndelag prioritert nybygg innen psykisk helsevern ved Sykehuset Levanger. Hensikten er for å få til en driftsøkonomisk samlokalisering for rusbehandling og regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Til øvrige bygningsmessige investeringer er det generelt avsatt 100 millioner kroner i 2015, med en økning til 150 millioner i 2017. Her inngår mindre bygningsmessige investeringer, HMS-tiltak og Enøk-midler, samt lovpålagte utbedringer ved Molde sykehus, Lundavang, på 25–30 millioner kroner.