Remen leder SNR-prosjektet

Sykehusbyggs Bjørn Remen blir prosjektdirektør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), inkludert distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Fra før er det kjent at Remen også skal inn i stillingen som assisterende direktør i Sykehusbygg, der han har vært konstituert leder i etableringsfasen.

– Bygging av sykehus er etter min mening et av våre aller viktigste samfunnsoppdrag. Etter 17 år i ulike roller ved utbyggingen av St. Olav Hospital, ser jeg det som en naturlig og viktig utfordring å bidra til et nytt godt sykehus også i denne del av regionen, sier Bjørn Remen.

Vil videreføre kompetanse

Ifølge Remen er det også vesentlig å sikre at kompetansen som er bygd opp i bl.a. St. Olav-prosjektet, blir videreført i andre norske sykehusutbygginger.

– Dette er en hovedintensjon med etableringen av det nasjonale foretaket Sykehusbygg HF, sier Remen. Samtidig understreker han at det er viktig å sikre effektiv bruk av offentlige midler i store sykehusprosjekter, slik at det kommer annen utbygging til gode.

Godt kjent med SNR

Den nye prosjektdirektøren er godt kjent med SNR-prosjektet etter to års deltakelse i  konsekvensutredningsarbeidet som har pågått i forkant av stedsvalget.

– Det var derfor naturlig for meg å bidra videre i dette prosjektet, sier Remen, som poengterer at hans viktigste oppgave blir å etablere en kompetent prosjektorganisasjon, og lede den slik at at sluttresultatet blir vellykket.

– Ryddighet i alle faser

Remen mener en leder både må være inspirator for prosjektorganisasjonen og bidra til en god dialog med helseforetaket, samt alle aktører som i ulike faser blir involvert i prosjektet –  nærsamfunnet, leverandører, ansatte og brukere.

På spørsmål om hva som skal til for å lykkes med prosjektet, svarer Remen: «Ryddighet i alle faser og hos alle aktører.»

– Tydelig bestilling

Han presiserer at bestillingen fra helseforetaket til prosjektorganisasjonen må være tydelig, og det må være et samsvar mellom ressursene som tildeles og de oppgavene som ønskes gjennomført.

Bjørn Remen har allerede tatt fatt på oppgaven som leder for SNRs prosjektorganisasjon og vil fra august delta med en større stillingsandel.

– Jeg gleder meg virkelig til å delta i dette arbeidet i samarbeid med helseforetaket og miljøene som blir involvert i hele denne krevende prosessen, poengterer han.

Helse Møre og Romsdal: – Særs nøgd

– Helse Møre og Romsdal er særs nøgd med å få Bjørn Remen inn som leiar for byggeprosjektet, seier Espen Remme, styreleiar for prosjektstyret SNR og strategi- og utviklingsdirektør i helseføretaket.

Til Helse Møre og Romsdals heimesider seier Remme at SNR no har med seg ein prosjektdirektør som har brei og lang erfaring frå bransjen, og som har delteke i idéfasen som representant for Helsebygg Midt-Norge.

– Det er ein styrke for prosjektet at han er med vidare, seier Espen Remme.

Prosjektleiar tilsett

Helse Møre og Romsdal har lyst ut to prosjektleiarstillingar for SNR, og Merete Hagbø er tilsett i den eine av stillingane. Hagbø er i dag avdelingssjef for Avdeling for medisinsk mikrobiologi  i helseføretaket. Hagbø er bioingeniør, og har vidareutdanning innan leiing og prosjektleiing. Ho har hatt ulike leiarroller i føretaket, også på tvers av sjukehusa.

Sykehusbyggs SNR-gruppe

SYKEHUSBYGGS SNR-GRUPPE: Fra venstre: Bjørn Bakken (logistikk), Gudmund Moen (prosjektleder, utbygging), Lillian Slåtsve (kontrakt), Kjell Solstad (analyse), Pål Ingdal (sykehusplanlegging), Kari Solem Aune (spesialrom), Liv Haugen (prosjektleder, plan og program), Bjørn Remen (prosjektdirektør), Jan Petter Egseth (elektro), Ragnhild Aslaksen (arkitektur). Bildet er tatt på Røros 9. juni under Sykehusbyggs første fellessamling. Foto: Andrew Boothman.

Fakta om SNR

 • Sykehusbygg har gjennomføringsansvaret for SNR-prosjektet fra og med konseptfasen.
 • Her er mandatet å få fram et beslutningsunderlag for å kunne gå videre med forprosjekt.
 • Forprosjektet fastsetter kostnadsrammen for nytt sykehus på Opdøl og poliklinikk og dagbehandling (distriktsmedisinsk senter – DMS) i Kristiansund.
 • Forprosjektet danner også grunnlaget for endelig utbyggingsvedtak.
 • Konseptfasearbeidet er innledet
 • Prosjektstyret er etablert med Espen Remme som styreleder.
 • Etter gjeldende plan skal konseptrapporten foreligge høsten 2016, og det nye akuttsykehuset kan være klart til drift i 2022 hvis framdriftsplanen holdes
 • Framdrift for DMS i Kristiansund vil være avhengig av om senteret blir etablert i dagens sykehus, eller i nybygg. Planarbeid som involverer ansatte i Helse Møre og Romsdal, er ennå ikke satt i gang.
 • Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal
 • Prosjektdirektør: Bjørn Remen, Sykehusbygg
 • Sykehusbyggs prosjektledere: Liv Haugen og Gudmund Moen
 • Helse Møre og Romsdals har ansatt en av to prosjektledere: Merete Hagbø.