Protonterapi i Norge? Sykehusbygg kvalitetssikrer

Sykehusbygg skal kvalitetssikre den nasjonale rapporten som foreslår å bygge opp regionale anlegg for protonterapi ved behandling av kreft. De samfunnsøkonomiske følgende skal også utredes innen 1. august.

STRÅLING: Tradisjonell stråleterapi ved Universitetssykehuset i Tromsø. Foto: UNN

Det er de regionale helseforetakene og foretaksmøtet som har gitt Sykehusbygg dette oppdraget – og utgangspunktet er en idéfaserapportom oppbygging av ny norsk protonterapi. Denne rapporten ble lagt fram i november 2014 av Helse Vest, i samarbeid med de øvrige helseregionene.

Kvalitetsikringen er organisert som et eget prosjekt, og gjennom en avgrenset anbudskonkurranse har Sykehusbygg knyttet til seg eksterne rådgivere fra Ernst & Young for å gjennomføre utredningsarbeidet. Dette skal være fullført innen 15. juli.

Prosjektansvarlig: kst. adm. direktør Bjørn Remen. Prosjektleder: rådgiver Marte Lauvsnes.

– Etableres snarest mulig

Protonterapi for norske pasienter gis i dag i utlandet i begrenset omfang, og hovedkonklusjonen i den nasjonale rapporten er at protonbehandling må etableres i Norge så snart som praktisk mulig.

– Det kan bidra til å helbrede flere kreftpasienter og vil redusere langtidsbivirkningene av dagens strålebehandling. Dette oppnås ved å utnytte partikkelstrålenes gunstigere fysiske egenskaper. Langtidskomplikasjoner etter konvensjonell strålebehandling representerer i dag et betydelig helseproblem. Etablering av protonbehandling vurderes derfor også som samfunnsøkonomisk lønnsomt, heter det i rapporten.

– Økt livskvalitet

Her blir merkostnadene for protonterapi beregnet til om lag 150 000 kroner per pasient sammenliknet med dagens strålebehandling. Ifølge rapporten vil imidlertid nytten av den nye behandlingsmåten «gi seg utslag i økt livskvalitet, og samfunnsøkonomiske besparelser i form av færre sykemeldinger, mindre uførhet og redusert behov for medisinsk behandling av kronisk sykdom.»

FAKTA OM KREFT OG PROTONTERAPI

  • Hvert år får over 30 000 kreft i Norge, og krefttilfellene øker stadig.
  • Halvparten av kreftpasientene får stråleterapi som en av de viktigste behandlingsmetodene.
  • Om lag 70 % av pasientene med kreftdiagnose blir i dag helbredet.
  • MEN: Langtidsskader etter tradisjonell strålebehandling er et alvorlig problem.
  • 10–15 % av pasienter som får strålebehandling i dag, vil ha bedre nytte av protonbehandling, viser analyser.
  • Strålebehandlingen med protoner (= positivt ladede elementærpartikler) kan redusere mengden friskt vev som må bestråles.
  • Protonterapi er en videreutvikling av dagens strålebehandling med fotoner (= elementærpartikler ved lysstråling).
  • Denne teknologien bidrar til å redusere langtidsskader og bivirkninger.
  • Protonbehandling er allerede tilgjengelig for for store pasientgrupper, og det etableres mange nye protonanlegg i den vestlige verden og i Asia.

Kilde: Idefaserapporten «Regionale senter for protonterapi»