Populære stillinger i Sykehusbygg

Interessen er stor for å være med på det nye Sykehusbygg-laget. I siste rekrutteringsrunde meldte det seg hele 270 søkere fra alle landsdeler.

Dette er gledelig og lover godt for det nasjonale foretaket vi er i ferd med å bygge opp, sier Bjørn Remen, konstituert direktør i Sykehusbygg.

I denne utlysningsomgangen – med søknadsfrist 8. mars – dreide det seg om tre stillingskategorier:

1. Sentrale lederstillinger

Her søkte Sykehusbygg  erfarne ledere som vil utgjøre foretakets ledergruppe i etableringsfasen. Stillingene omfattes av følgende virksomhetsområder:

Plan og utvikling
Prosjektering og bygging
Fellesoppgaver og kompetanseoppbygging
Administrasjon/HR
Økonomi

2. Prosjekt- og fagledere

Her var Sykehusbygg ute etter kompetente medarbeidere som kan lede prosjekter og øvrige oppgaver innen alle fagområder og i alle faser av sykehusutbygging. Behovet ble gruppert slik:

Utbyggingssjefer / prosjektdirektører
Prosjektledere
Prosjekteringsledere
Hovedbyggeledere
Samhandlingsledere (for å ivareta samhandling med klinisk og teknisk drift + brukere og kontraktspartnere)
Fagansvarlige på områder som bygg, teknikk og IKT

3. Prosjektdirektør – Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

I denne utlysningsteksten het det at Helse Møre og Romsdal har vedtatt å etablere en prosjektorganisasjon som skal planlegge, prosjektere og bygge nytt sykehus i Molde kommune. Arbeidet skal ledes av Sykehusbygg, konseptfasen innledes nå, og det søkes en prosjektdirektør.

Administrerende direktør

Søknadsfristen for toppsjefjobben i Sykehusbygg gikk ut 13. mars. Ifølge styreleder Steinar Frydenlund skal  ny administrerende direktør være på plass innen 1. mai.

– Gründerarbeid av første rang
Les lengre intervju med styreleder Frydenlund.

Sykehusplanleggere

Etter en tidligere søknadsrunde er det nå ansatt  7 nye sykehusplanleggere. To av disse begynner i Sykehusbygg i juni; de øvrige i september.

Virksomhetsoverdragelse

I tillegg til nyansettelsene vil Helsebygg Midt-Norges ca. 20 medarbeidere bli overført til Sykehusbygg gjennom såkalt virksomhetsoverdragelse. Det skjer 1. april. Siden vil det samme gjelde fire–fem personer i Helse Sør-Øst.