Plankvalitet må sikres av eksterne

Norsk sykehusplanlegging er klart forbedret etter at ekstern kvalitetssikring av prosjektplanene ble innført som en prøveordning i 2011. Det er konklusjonen i en fersk evaluering av KS-ordningen som Sykehusbygg har gjennomført.

​Her blir det foreslått å gjøre kvalitetssikringen permanent for utviklings- og konseptfaseplaner, men foreløpig ikke for idéfasen. Sykehusbygg anbefaler også å revidere den viktige tidligfaseveilederen ved sykehusplanlegging.

10 prosjekter evaluert

Denne første evalueringen fra det nyetablerte foretaket er gjennomført på oppdrag fra  Helse- og omsorgsdepartementet via de regionale helseforetakene. Hensikten har vært undersøke erfaringene med departementets praksis fra 2011 som i følge statbudsjettet samme år skulle «gi mer overordnet styring med helseforetakenes investeringer.» Samtidig ble kostnadsgrensen for sykehusprosjekter som må forelegges departementet, satt ned fra 1 milliard kroner til 500 millioner. Og de regionale helseforetakene ble altså underlagt en prøveordning med ekstern kvalitetssikring av konseptfaseutredninger. Etter fire år med denne KS-ordningen, ble det i årets statsbudsjett slått fast at den skal gjøres permanent. Sykehusbyggs evaluering har omfattet 10 prosjekter fra alle helseregioner fra 2011 til 2014. Disse prosjektene er fordelt på utviklingsplan (4), idéfaserapport (2) og konseptfaserapporter (4). Ifølge evalueringen er det «en entydig konklusjon at ekstern kvalitetssikring har bidratt positivt til kvaliteten i rapportene og beslutningsgrunnlaget for behandling av plandokumentene.»

 

Usikkerhet om idéfasen

Dette gjelder spesielt KS av utviklingsplaner og konseptfaserapporter, mens det er usikkerhet om KS-ordningen for idéfaserapporter. En mulig forklaring er at formålet med og innholdet i idéfasen har vært uklart i de to prosjektene som er kartlagt. Men det er også en generell usikkerhet om idéfasens rolle når utviklingsplanene brukes som grunnlag for å velge investeringsprosjekter som skal videreføres i en konseptfase. «Det er derfor ikke grunnlag for på nåværende tidspunkt å anbefale bruk av en KS-ordning for behandling av idéfaserapporter,» heter det i evalueringen fra Sykehusbygg.

Egen veileder for utvikling

Her er det også utarbeidet tekstforslag ved utlysning av konkurranse om ny rammeavtale for rådgivere som skal gjennomføre kvalitetssikring av utviklingsplan og konseptfase. Sykehusbygg anbefaler at denne teksten benyttes, men først bør den gjennomgås av Kundeforum som bistår Sykehusbygg ved oppdrag fra regionforetakene. Evalueringen viser ellers at det er behov for revisjon av dagens veileder som tar for seg tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. En arbeidsgruppe vil derfor bli nedsatt for å gjennomføre denne revisjonen. I tillegg er det avdekket behov for en egen veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Utvikling av en slik veileder må være forankret i region- og helseforetakenes ledelse, og den må ses i sammenheng med behovet for å samle HF-planer i en utviklingsplan for RHF-ene. Sykehusbygg tar initiativ overfor de regionale helseforetakene for å finne en hensiktsmessig deltakelse i dette arbeidet

Sykehusbygg-styrets vedtak

Kvalitetssikringssaken ble behandlet av styret i Sykehusbygg 12. mars. Her er vedtaket:

  • Styret tar det fremlagte notatet om evaluering av KS-ordningene til orientering.
  • Det fremlagte utkastet til tekst for utlysning av rådgivertjenester for KS-ordningene legges frem for Kundeforum til vurdering, før det så snart som mulig gjennomføres en utlysning av en konkurranse om slike rammeavtaler.
  • Saken oversendes AD-møtet (forum for toppsjefene i helseregionene, red. anm.) for videre behandling, før den legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet.

 Les hele saksframlegget – sak 22/15