Nytt psykiatribygg i Kristiansand

Det skal bygges et nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF, som skal samle akuttpsykiatri og døgn-sengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom. Bygget skal ligge på Eg i Kristiansand, og har en kostnadsramme på 780 millioner kroner.

Bygget skal inneholde 80 døgnbehandlingsplasser fordelt på 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling, og 10 sengerom i ungdomsklinikken. I tillegg skal den blant annet inneholde poliklinikk, akuttmottak og kontorfunksjoner. Nybygget blir på 12 500 kvadratmeter (BTA)

Prosjektet
Prosjektet har vært gjennom en ide- og konseptfase, og i juni 2016 godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF konseptrapporten, som grunnlag for videre arbeid. Neste fase er forprosjekt, som er planlagt ferdigstilt høsten 2018.

Planlagt byggestart er i første kvartal av 2019, med ferdigstillelse og innflytting senest høsten 2021. Det er Helse Sør-Øst RHF som er byggherre og prosjekteier, og Sykehusbygg HF er engasjert i prosjektledelsen.

Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF har valgt en gjennomføringsmodell med tidlig involvering av entreprenører og leverandører som sammen med arkitekt, rådgiver og oppdragsgiver skal utforme forprosjekt i samspill. Byggefasen er lagt inn som en opsjon som kan innløses etter at forprosjektet er ferdigstilt og godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF. Ved eventuell innløsning av byggefasen vil også den foregå i en samspillmodell.

Dialogkonferanse
I mai 2017 ble det gjennomført en dialogkonferanse i samarbeid med Innovative anskaffelser- Nasjonalt program for leverandørutvikling for å få til en tidlig samhandling mellom oppdragsgiver og leverandører i prosjektet. Formålet med dialogen var å få ideer og innspill fra markedet på hvordan behovene kan løses og hvilke alternative løsninger som finnes. Samtidig fikk markedet informasjon om oppdragsgivers behov, slik at de ble bedre forberedt på å levere, og eventuelt utvikle gode leveranser og løsninger.

– Jeg er svært fornøyd med interessen og oppmerksomheten som har vært rundt prosjektet og prosessene, fortalte prosjektsjef i Sykehusbygg HF, Frode Karlsen

Anskaffelsen
En konkurranse med forhandlinger ble utlyst i juni 2017. Fem leverandører ble prekvalifisert og invitert til å gi tilbud. Tilsltut fant man en tilbyder og kontrakten vil, etter karensperioden, bli tildelt Veidekke Entreprenør AS, som totalt sett var den beste tilbyderen. Kontraktsverdien for endelig tilbud har en kostnadsramme på inntil 378 millioner kroner. Leder av prosjektstyret Helse Sør-Øst RHF, Steinar Frydenlund, forteller at de nå skal inn i en spennende prosess.

– Vi syntes det er veldig flott at prosjektet har nådd en slik viktig milepel. Nå skal vi gjennom et spennende forprosjekt, med et godt samvirke med Sørlandet Sykehus HF og leverandør, skape et funksjonelt og trivelig bygg for pasienter, pårørende og ansatte, forteller Frydenlund.

For mer informasjon om prosjektet, gå inn på http://sykehusbygg.no/nybygg-psykisk-helsevern-sorlandet-sykehus/.