Nasjonalt løft for sykehusbygging

Med styrevedtak i Helse Vest 23. oktober har alle regionale helseforetak sluttet seg til planene for Sykehusbygg HF. Det nye foretaket er dermed formelt stiftet for å «drive framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge.»

Gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kunnskapsoverføring skal Sykehusbygg HF være en ressursleverandør for sykehuseiere og helsesektoren for øvrig, heter det i vedtektene til det nye foretaket. Her går det også fram at oppdraget for Sykehusbygg HF er å utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Foretaket skal også levere eiendomstjenester som gir felles gevinster for helsesektoren.Dette omfatter:

Kunnskap og metodikk 

Sykehusbygg utvikler og forvalter kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert sykehusplanlegging.

Kompetanse i alle faser 

Sykehusbygg tilbyr personell med spisskompetanse for alle faser i livsløpet til en sykehuseiendom.

Prosjektledelse og rådgiving 

Sykehusbygg sørger for prosjektledelse og rådgiving til byggeprosjekter.

Øvrige tjenester 

Som hører naturlig hører inn under Sykehusbyggs formål.

Oppsummert skal Sykehusbygg: 

  • Legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.
  • Sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte.
  • Være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak, samt parter som inngår i et sameie med disse. Sykehusbygg leverer ikke tjenester til andre.