Jakten på gevinstene

Prosjektteamene i Sykehusbygg har et felles fokus;  de jakter på innsparinger i millionklassen. Det skaper betydelige verdier for både eiere og pasienter.

Jakten på gevinstene

Administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø er synlig stolt av sine medarbeidere. Over seg har hun fire RHFer som forventer at det felleseide «byggeforetaket» skaper merverdier sammenlignet med om de skulle ha bygget sykehus hver for seg.


Slik skaper de merverdi
Jakten på gevinster er en rød tråd i alt Sykehusbygg foretar seg. Kartlegging, planlegging og oppfølging av gevinster er alltid på agendaen i statusmøter, og foretaket gjør jevnlig opp status. Sykehusbygg skaper gevinster både gjennom fellesprosjekter og ved å overføre beste praksis fra et prosjekt til neste.

– Ett av de sentrale prosjektene vi har jobbet med det siste året, som gir mer effektive og dermed rimeligere planleggingsprosesser, er «standardromskatalogen». Katalogen, som for første gang ble presentert på fjorårets Sykehusbyggkonferanse, skal bidra til at nye sykehusbyggprosjekter planlegges basert på "best practice" og anbefalte løsninger. Erfaringene viser at det dermed går raskere å få ferdig romfunksjonsprogrammene, og det igjen gjør at vi sparer penger, sier Ann-Elisabeth Wedø.


Felles prosjektverktøy og standardisering

Wedø forteller videre at foretaket i år har lansert et felles prosjektverktøy som gjør det mulig å spare mellom 2,5 og 7,5 millioner kroner i hvert av de store prosjektene – og trekker i tillegg fram arbeidet som er gjort med å etablere standardiserte avtaledokumenter. Standardiseringen gir innsparinger på rundt en halv million kr der det tas i bruk.

– Eierne har sett at ved å investere i slike fellesprosjekter får de mangfold igjen i neste byggeprosjekt, understreker Wedø.


Her er gevinstene størst

Hun legger videre vekt på at de virkelig store gevinstene ligger i byggeprosjektene. Sykehusbygg har bl annet funnet at mange sykehus har overdimensjonerte tekniske anlegg. Riktig dimensjonering kan dra ned investeringene med så mye som 20-50 millioner kroner. Nytt Sykehus Nordmøre og Romsdal er et eksempel på nettopp dette.


Gjenbruk kutter kostnader

Erfaringsoverføring er et annet tema Wedø er opptatt av. Det jobbes med mange psykiatriprosjekter over hele landet for tiden. Når løsninger gjenbrukes prosjektene i mellom, er det snakk om gevinster på mellom 1-7 millioner kroner per prosjekt. Tilsvarende erfaringsoverføring har kuttet byggekostnadene ved en rekke sykehusapotek med en million per prosjekt.

– Alt dette står og faller på et godt samarbeid mellom oss og byggherrene, dvs helseforetakene i Vest, Midt og Nord, samt Helse Sør-Øst. Når foretakene er aktive med i planleggingen av de nye byggene og forbereder organisasjonen sin på å ta de i bruk, legges grunnlaget for å bygge gode bygg for mindre penger, samtidig som sykehusene høster gevinster i drift, både gjennom at det legges til rette for god pasientbehandling, og effektiv drift. Dette er bra både for samfunnet, helseforetakene og pasientene, avslutter Wedø.