Forprosjekt for sykehus i Nordmøre og Romsdal er i gang

Torsdag ble det klart at arbeidet med forprosjektet for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal skal gå i gang i januar 2017. Det var et enstemmig styre for Helse Midt-Norge RHF som sluttet seg til anbefalingene i konseptfasen og ga grønt lys for oppstart av for forprosjektet.

Det er nytt akuttsykehus på Hjelset og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund som står for tur.

Bjørn Remen, prosjektdirektør for Sykehuset i Nordmøre og Romsdal er godt fornøyd med at arbeidet med forprosjektet kan starte i januar.

  Vi har nå jobbet med konseptrapporten i over 1,5 år og er godt fornøyd med at vi har klart å utarbeide et konsept innenfor de rammene som eier har satt. Dette befatter en arealramme på 60.000 kvm og innenfor en kostnadsramme på 4,3 milliarder. I tillegg inkluderer prosjektet de funksjonene som helseforetaket har lagt til grunn for konseptplanarbeidet. Videre er vi fornøyd med å tilby et godt distriksmedisinsk senter i Kristiansund og har stor tro på at dette senteret kan planlegges i samarbeid med kommunene på Nordmøre.

Det legges til grunn at forprosjektet skal være ferdig for behandling i slutten av 2017, med byggestart høsten 2018, såfremt finansiering blir godkjent i statsbudsjettet.

– Vi vet at vi må bygge sykehus mer effektivt og mer kostnadseffektivt med høy kvalitet som et gjennomgående premiss. Når nytt sykehus nå skal bygges er det viktig å lære av erfaringene fra tidligere prosjekter, avslutter Remen.

Styreleder i Helse Midt-Norge RHF forteller at en viktig milepæl nå er nådd.

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet for å gi innbyggerne i Nordmøre og Romsdal et framtidsrettet og moderne sykehustilbud. Det er gjort godt arbeid i konseptfasen og vi forbereder nå lånesøknad som går samtidig med at konseptfaserapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for endelig behandling, sier styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge RHF.

Byggherreansvaret for prosjektet fram til ferdigstilling skal fortsatt ligge til styret for Helse Møre og Romsdal HF.