Fellesforetak – viktig helsepolitikk


Sykehusbygg blir det sjette felles eide foretaket i helse-Norge. Slike fellesforetak er «en viktig del av den nasjonale helsepolitikken».

Her er en oversikt over foretakene som det siste tiåret er opprettet av de fire helseregionene i fellesskap:

 
  • Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) – etablert i 2003 med hovedkontor i Vadsø.*
  • Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) – etablert i 2004 med hovedkontor i Bodø.
  • Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) – etablert i 2009 med hovedkontor i Skien.
  • Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) – etablert i 2013 med hovedkontor i Gjøvik.
  • Nasjonalt IKT HF (NIKT HF) – etablert i 2013 med hovedkontor i Bergen.

Skal styrke pasienttilbudet 

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er hovedformålet med de felles eide foretakene å styrke og forbedre tilbudet til pasientene, og dessuten sikre samordning, likhet og likeverdighet. Det slås også fast at fellesforetakene skal bidra til at oppgavene løses på en rasjonell god måte, med god ressursutnyttelse – og at videreutviklingen av nasjonalt samarbeid og samordning på tvers av regionene, er en viktig del av den nasjonale helsepolitikken.


 *For tida blir det utredet en utvidet nasjonal innkjøpsservice. Meningen er at samarbeidet om legemiddelinnkjøp også skal inngå i denne nye organisasjonen.