Fagpolitisk seminar – Hvordan beregner vi kapasitetsbehovet i fremtidens sykehusbygg?

Beregning av fremtidig kapasitetsbehov i nye sykehusbygg er en kompleks oppgave, som påvirkes av både demografiske og teknologiske utviklingstrekk. Den 14. mai deltok Sykehusbygg i fagpolitisk seminar på Stortinget, for å snakke om hvordan Sykehusbygg beregner behovet i nye utbyggingsprosjekter.

Til stede fra Sykehusbygg var Marte Lauvsnes – Sjef for prosjektavdeling i Sykehusbygg, og Kari Gro Johanson – Prosjektdirektør for nye Stavanger universitetssykehus.

Benytter nasjonal framskrivningsmodell

Sykehusbygg benytter en nasjonal modell som grunnlag for å beregne behovet i fremtidens sykehusbygg. Modellen, som er utviklet av de fire regionale helseforetakene, baserer seg blant annet på data fra norsk pasientregister, demografiske utviklingstrekk fra SSB, og endringsfaktorer i samfunnet og helsevesenet. I følge Lauvsnes er systematisk utvikling av modellen en nøkkel til å redusere usikkerhet og økt presisjon.

-Nye sykehusbygg er svært kompliserte prosjekter. Eksempelvis spiller oppgavedeling mellom kommuner og sykehus, ny teknologi og nye behandlingsmåter en viktig rolle.

Kompleksiteten, i kombinasjon med raskere endringstakt i samfunnet og helsevesenet gjør at det alltid vil være en usikkerhet når vi beregner fremtidige behov. Derfor er det viktig at modellen vi benytter også utvikles kontinuerlig, etter hvert som vi høster nye erfaringer og evaluerer sykehusbygg-prosjektene, sier Lauvsnes.

Som et ledd i dette arbeidet ble det i fjor etablert en gruppe bestående av representanter fra RHF-ene, Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet og Sykehusbygg som så på hvordan modellen kunne videreutvikles gjennom et samarbeid.