Evaluering av sykehusbyggprosjekter

De regionale helseforetakene overleverte rapporten Evaluering av sykehusbyggprosjekter med tilhørende veileder til Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2018. Rapporten og veilederen er et svar på oppdraget gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte 16. januar 2018.


​Oppdraget gikk ut på å utarbeide et grunnlag for evaluering av utbyggingsprosjekter, og  har to hovedformål:

• Utvikle kunnskap og legge til rette for kunnskapsdeling, erfaringsoverføring og læring
mellom sykehusbyggprosjektene – være et grunnlag for kunnskapsbasert og framtidsrettet sykehusplanlegging og -bygging i Norge

• Bidra til korrigering eller endring i pågående og gjennomførte prosjekter

De to første kapitlene i rapporten presenterer mandat, målgruppe og en generell bakgrunn. Kapittel 3, 4 og 5 omhandler grunnlaget for evaluering, gjennomføring av evaluering og
oppfølging og bruk av evalueringsresultatene.

Sykehusbygg HF har deltatt i arbeidet som har vært ledet av Helse Vest RHF.

Du finner rapporten og veilederen her