Bygger smart i Tønsberg


Tønsbergprosjektet handler om å finne de smarte og optimale løsningene for å erstatte gamle, uhensiktsmessige bygninger. Innen 2020 er utbyggingen gjennomført, og nå utlyser Sykehusbygg  nøkkelstillinger til prosjektet.

​En viktig forutsetning for å sikre et godt og riktig spesialisttilbud er at virksomheten har en egnet bygningsmasse som er levedyktig over tid. Etter flere utredninger er konklusjonen at A/B-blokka og psykiatribyggene på sykehustomta i Tønsberg må erstattes, skriver Sykehuset i Vestfold på sine nettsider. Helse Sør-Øst har godkjent konseptfasen, og prosjektet er nå i forprosjektfasen.

Hvorfor bygge? 

Sykehuset i Vestfold ønsker å tilby alle pasienter god standard på sengerom, behandlingsrom, smittevern og våtrom. Videre ønsker sykehuset at de ansatte arbeider i lokaler som gir gode arbeidsforhold og effektive arbeidsprosesser.
 
Det er også viktig med gode løsninger for logistikk og arealeffektivisering, og sørge for riktig behandling på rett sted i samarbeid med kommunehelsetjenesten, andre helseforetak og samarbeidspartnere. Gjennom smarte, standardiserte løsninger, arealeffektivisering, god logistikk og driftssikre bygg ønsker Sykehuset i Vestfold å oppnå gevinster og gi bedre pasientbehandling.

Når kan nye bygg stå klare til bruk?

  • Nybygg for akuttpsykiatrien – innen 2018.
  • Nybygg for somatikk, primært sengeområder og nytt akuttsenter – innen 2020.

Somatikkbygget

Somatikkbygget vil ligge sør og øst på sykehustomta og kobles sammen med eksisterende bygg av nyere dato. Bygget er på ca. 31 000 kvm og inneholder generelle, standard sengeområder, lettpost/hotell, nytt akuttsenter, barne- og ungdomssenter, nyfødtintensiv og dag-/poliklinisk område. Totalt 176 senger.

Det er også arealer for varemottak og sentrallager, avfallshåndtering, sentral sengevask og arkiver for biobank, garderober for personale og helikopterplass.

Psykiatribygget
Det planlagte psykiatribygget rommer funksjoner som i dag ligger i eksisterende bygninger på sykehusområdet, og funksjoner som nå er plassert på Granli. På denne måten blir flere avdelinger innen psykisk helsevern samlet i én bygning på sykehusområdet, i tett tilknytning til somatikkbygget.

Psykiatribygget skal både gi mulighet for å skjerme pasienter, og gi en opplevelse av frihet og åpenhet.

Psykiatribygget vil ligge på nordenden av Tyttebærløkka som et selvstendig bygg. Bygget er på ca. 12 000 kvm og inneholder standard sengeområder, inklusive 10 skjermingsplasser (50 senger), og poliklinikk – behandling/samtale (64 rom).

Prosjekt med ambisjoner

Prosjektet har store ambisjoner om rask oppføring av nye bygg – og å gå fra tradisjonell byggeplass til montasjeplass. Dette innebærer stor grad av standardisering av rom, funksjonelle og tekniske løsninger, et modent marked for industriell produksjon av elementer og moduler, samt å være et komplett prosjekt for åpen BIM. BIM skal brukes i hele planleggingen, byggefasen og driftsfasen. Målet med bruk av åpen BIM og industriell byggproduksjon er å oppnå effektiv ressursbruk og reduserte kostnader, kortere byggetid, bedre byggkvalitet, mindre støyutfordringer for sykehusets normale drift og færre utfordringer knyttet til SHA.

Prosjektets resultatmål:

50 prosent kortere byggetid, 10 prosent lavere byggekostnad og 0 byggefeil.