Ber om opptrapping i Sykehusbygg

Årets første foretaksmøte ber de regionale helseforetakene trappe opp   virksomheten i Sykehusbygg HF.  Sykehusbygg benyttes i alle prosjekter over 500 millioner, heter det.

Den direkte ordlyden i foretaksprotokollen 7. januar (kapittel 3.4.1) er slik:

Foretaksmøtet viste til etableringen av Sykehusbygg HF i 2014. Foretaksmøtet la til grunn at de regionale helseforetakene trapper opp virksomheten i Sykehusbygg HF i tråd med intensjonene med etableringen og benytter Sykehusbygg HF i alle byggeprosjekter over 500 mill. kroner. Dette gjelder også for prosjekter som allerede er under gjennomføring.   

Foretaksmøtet ba ellers de regionale foretakene, gjennom Sykehusbygg , om å:

  • sikre større grad av standardisering av nye sykehusbygg ved erfaringsoverføring og gjenbruk av planleggingsgrunnlag fra tidligere prosjekter.
  • ivareta nasjonal database for sykehusarealer og utarbeide en samlet oversikt over klassifiserte sykehusarealer i løpet av 2015.
  • videreutvikle og vedlikeholde metodikk for framskrivninger, veiledere og evaluering av sykehusprosjekter, og etablere nødvendige verktøy som viser tilstandsgrad ved norske sykehus.
  • gjennomføre tilpasninger av landingsplasser ved sykehus til nye redningshelioptre. Justis- og beredsskapsdepartementet vil sende et eget brev om oppdraget.

Ekstern kvalitetssikring 

Foretaksmøtet var også opptatt av ekstern kvalitetssikring av sykehusprosjekter. En fireårig prøveordning med ekstern kvalitetssikring av sykehusprosjekter ble innført fra 2011, og denne ordningen gjøres nå permanent. De regionale helseforetakene skal dessuten inngå nye avtaler med eksterne kvalitetssikringsleverandører. I protokollen framheves følgende:

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å evaluere ordningen med ekstern kvalitetssikring av sykehusporsjekter slik den har virket i prøveperioden. Resultater av evalueringen skal legges fram for departementet. Eventuelle endringer i ordningen må innarbeides i Veileder for tidligplanlegging for sykehusbygging.


Miljø- og klimaarbeid 

For alle som er engasjert i sykehusbygging er det også interessant at foretaksmøtet trakk fram miljø- og klimaarbeid. Møtet viste til  «Miljøledelse i spsialisthelsetjenesten, statusrapport 2011-2014», og helseforetakene ble bedt om å videreføre arbeidet i 2015 i tråd med anbefalingene, og med helhetlig og samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene. Foretaksmøtet ba videre  de regionale helseforetakene:
 
  • sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser, og at det blir gjort målinger/registreringer som dokumenter omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav.
  • arbeide videre med å utvikle konkrete miljøindikatorer som er egnet for resultatmåling.

Høie venter seg mye av Sykehusbygg

– Jeg har store forventninger til at Sykehusbygg skal bidra til mer standardiserte løsninger ved at erfaringer overføres fra det ene byggeprosjektet til det andre. Vi har ikke råd til å la være med tanke på de store investeringene vi står overfor, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i sin sykehustale 7. januar.

– Vi skal bruke store deler av fellesskapets penger til å investere i nye sykehusbygg i årene framover. Fra Kirkenes i nord til Haukeland i vest, på begge sider av Oslofjorden – Østfold og Vestfold. Nytt sykehus i Østfold skal tas i bruk i år og mange prosjekter er under planlegging; i Drammen, Stavanger og i Nordmøre og Romsdal, for å nevne noen.

– Hittil har hvert nytt sykehusprosjekt utviklet sine egne løsninger. Standardisering og gjenbruk vil gi store besparelser. Derfor ble Sykehusbygg HF etablert i oktober 2014, med hovedkontor i Trondheim, sa Høie.