Attraktiv bypris for St. Olav-prosjektet

– Et forbildeprosjekt, var gjennomgangstonen da Trondheim ved St. Olavs Hospital 17. juni ble tildelt statens nyopprettede pris «Attraktiv by». Utbygger har som kjent vært Helsebygg Midt-Norge – nå innlemmet i Sykehusbygg

Statstsråden orienteres Sykehusbyggs Bjørn Remen viste kommunalminister Jan Tore Sanner hvordan St. Olavs Hospital er tenkt og bygd. I midten sykehusets kommunikasjonsdirektør, Marit Kvikne. Alle bilder fra prisutdelingen: Frode Nikolaisen

​Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som deler ut «Atrratktiv by»-prisen, og juryen valgte Trondheim ved St. Olavs Hospital for «bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet». I begrunnelsen legges det særlig vekt på at det nye universitetssykehuset er bygd sentralt i Trondheim.

Integrert i «byveven»

– De siste ti-årene har vi sett flere eksempler på at sykehus og andre offentlige institusjoner har blitt lagt utenfor byene i Norge. Lokaliseringen av St. Olavs Hospital til bykjernen i Trondheim har resultert i et sykehus integrert i den gamle «byveven». Resultatet er en åpen og grønn bydel med sterke urbane kvaliteter, med attraktive møtesteder for både byens innbyggere og sykehusets ansatte og brukere, sier juryleder Erling Dokk Holm.

Etterlyser større samfunnsansvar

Han peker også på at svært mange statlige institusjoner har muligheter for å påta seg større samfunnsansvar, også gjennom sine bygninger og uteområder.

– Ikke minst kan dette skje ved at de investeringene som er knyttet til for eksempel et sykehus, også gir ringvirkninger lokalt. Positive ringvirkninger oppstår i mye mindre grad når man lokaliserer et sykehus til et jorde enn når man knar det inn i en eksisterende bystruktur, sier Dokk Holm (les hele jurybegrunnelsen under).

St. Olavs Hospital best av 246 nominerte

Det kom inn totalt 346 nominasjoner i konkurransen om å bli Norges mest attraktive by i 2015. Prisen «Attraktiv by» deles ut for første gang i år, og prisvinneren  får 250.000 kroner, samt plakett og diplom.

Erling dokk

RAUS ROS: Juryleder Erling Dokk Holm sparte ikke på rosen under prisutdelingen 17. juni.

Stolt ordfører med bypris

STOLT ORDFØRER: Rita Ottervik (Ap) tok imot prisen på vegne av Trondheim kommune. Prisutdeler: kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Hvorfor St. Olavs Hospital?
– les hele jurybegrunnelsen

 
De siste 10-årene har vi sett flere eksempler på at sykehus og andre offentlige institusjoner har blitt lagt utenfor byene i Norge. Store transportgenererende institusjoner som sykehus bør legges langs eksisterende kollektivtraseer. Det er det viktigste grepet det offentlige kan ta for å få flere til å reise kollektivt. Lokaliseringen av St. Olavs Hospital til bykjernen i Trondheim har resultert i et sykehus integrert i den gamle «byveven» og har bidratt til at Trondheim kommune er blant landets beste når det gjelder sykkel- og kollektivbruk. Resultatet er en åpen og grønn bydel med sterke urbane kvaliteter, med attraktive møtesteder for både byens innbyggere, og sykehusets ansatte og brukere.


Det viser til fulle at et sykehus har en mulighet til å spille en større rolle gjennom å bygge by, og ikke kun institusjon. Svært mange statlige institusjoner har – også gjennom sine bygninger og uteområder – muligheter for å påta seg større samfunnsansvar. Ikke minst kan dette skje gjennom at de brukes aktivt for å oppnå bedre by- og tettstedsutvikling. De investeringene som foretas, i for eksempel et sykehus, gir store ringvirkninger lokalt hvis de plasseres inne i en bymessig kontekst. Hvis de plasseres utenfor byene blir det flere negative enn positive effekter, både for miljøet, for den lokale økonomien, og for brukerne.

Gjennom et aktivt samarbeid mellom Trondheim kommune og St. Olav Hospital, ved Helse Midt-Norge er det realisert et forbilledlig byutviklingsprosjekt som viser hvordan man i 2015 drive fram bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Derfor får Trondheim kommune og St. Olavs Hospital, ved Helse Midt-Norge Statens pris for Attraktiv by 2015.


Se NRKs innslag om «Attraktiv by»-prisen

Sykehuset som en del av byen

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, ligger på Øya, og er integrert med NTNU og eies av Helse Midt-Norge. Her arbeider 8000 ansatte og 1000 studenter, og sykehuset betjener i tillegg et stort antall pasienter daglig. Hele sykehusområdet, som rommer både sykehus- og universitetsfunksjoner, har gjennomgått en transformasjon og fortetting som startet i 2001. I alt er St. Olavs Hospital på 227 000 kvadratmeter og er blitt realisert gjennom to byggetrinn. Totalkostnaden var på 12, 7 milliarder. Viktige historiske bygg er blitt tatt vare på, mens andre har blitt erstattet av nye og mer rasjonelle bygg. 80 prosent av bygningsmassen er ny.

Sykehuset kjennetegnes i dag av at bygningene er organisert i en åpen kvartalsstruktur. Dette gjør at området tar form av å være en bydel mer enn et institusjonsområde. Etter juryens vurdering, har man gjennom å velge en kvartalsstruktur fremfor en tradisjonell funksjonsdeling i større bygningsmasser, klart å koble sykehusområdet til resten av byen, og gjøre det mulig for at en stor del av ansatte og studenter daglig kommer seg til og fra sykehuset med sykkel og kollektivtransport. Området er preget av en omtanke for både detaljer og helhet og et godt samspill mellom bygninger, landskap/uterom og kunst. Sykehusområdet har blitt en vakker del av byen med åpne parker, offentlige gaterom, møteplasser, gårdshager og spisesteder.

Gode planer

Kvartalsstrukturen har, i tillegg til å tilføre området bymessige kvaliteter, gitt en fleksibel måte å bygge ut sykehuset på. Det er pr i dag lagt til rette for 20 % reservekapasitet på hver tomt samt hele reservetomter i form av parker i randsonen. Organiseringen av bygningene, og en bevisst strategi for aktivisering av 1.etasjer, gjør at sykehuset har blitt brutt ned i mindre og mer bymessige deler der 1. etasje gjennomgående har lagt til rette for privat næringsdrift og offentlige publikumsfunksjoner.

Gode uterom

For å skape attraktive bymiljøer å ferdes i, har man også jobbet med transparens og siktlinjer gjennom bygninger og gårdsrom. Byggherren har hatt et aktivt forhold til belysning i uteområdene og kunstprosjekter i utvalgte fasader og byrom. Etablering av parkanlegg før oppføringen av bygninger, samt landskapsarkitektens sentrale rolle, har også vært viktige grep for å skape grønne uterom i en menneskelig skala, og gode kvaliteter for opphold i randsonen mot byen. Et godt eksempel på hvordan området knytter seg til byen, er aktivitetsparken «Finalebanen» som ligger ut mot Elgsetergate som brukes av byens befolkning til sport og lek.

Sterke og gode prosesser

Prosjektet kjennetegnes av en tydelig visjon om å sette brukeren i sentrum og som aktører på tvers av kommune og stat har støttet opp om. En viktig suksessfaktor har vært at kommune og staten gjennom samarbeid har klart å holde fast ved denne til tross for tidvis massiv negativ medieomtale. Juryen ser at langsiktig samarbeid mellom gode fagfolk i kommunen og prosjektorganisasjonen har vært avgjørende for prosjektets gjennomføring og kvalitet. Her har Trondheim kommune vært en viktig støttespiller og profesjonell sparringspartner. Juryen vil også fremheve betydningen av at kommunen har vært samordnet, fleksibel og prioritert helhetsgrepet: Ved at kommunen har tillatt en grovmasket reguleringsplan har prosjektet blitt gitt stor handlefrihet. Dette har latt seg gjøre fordi kommunen hele tiden har hatt tillit til prosjektorganisasjonens evne og vilje til å gjennomføre med kvalitet.

Helsebringende arkitektur

St. Olavs Hospital er et sykehus som setter pasientene og byen i sentrum. Organisasjonsutviklingsprosjektet har lagt føringer for de fysiske løsningene hvor prosjektet har hatt et sterkt pasientfokus: Man har bygget sykehus om pasient og ikke om profesjon. Folkehelse og omsorg fremheves som viktig kvaliteter i utviklingen av sykehuset. Det systematiske arbeidet med «visuelle vitaminer», å få det sanselige og menneskelige inn i bygg og uterom, har gitt en synlig merverdi. Eksempelvis har integrasjon av kunst og teknologi i solavskjermingen på kunnskapssenteret gitt en vakker fasade hvor uttrykket varierer med vær og lys. Etableringen av en hage og en stille-paviljong på taket av Barnas hus, hvor barn og foreldre kan trekke seg tilbake i en vanskelig livssituasjon, er andre eksempler på slike kvaliteter.

Bydel i byen

Juryen mener at en viktig forutsetning for utviklingen av St. Olavs Hospital er at prosjektet er integrert i kommunens byutviklingsstrategi for øvrig. St. Olavs Hospital er en av flere ledd i en «kunnskapsakse» som strekker seg gjennom byen. Denne visjonen ligger til grunn for kommunens overordnede planer, og vil få betydning for hvordan universitetet og forskningsmiljøer som Sintef gis plass i byen. Kommunen viser til at samordningen av disse kunnskapsmiljøene skal bidra til at byen blir kunnskapens viktigste laboratorium. Arealplanens hovedgrep om en «kollektivbue» gjør at institusjoner som sykehus og universitet blir del av en fremtidsrettet trafikkløsning for Trondheim by. Kommunen har satset målrettet på utbedring av kollektiv transport, et omfattende nett av sykkelveier og gangbroer, noe som knytter sykehusområdet til sentrum og andre byområder på en avansert og bærekraftig måte.

Et prosjekt til etterfølgelse

St. Olavs Hospital er en storartet demonstrasjon av hvordan stat og kommune sammen kan optimalisere sine ressurser, og viser at det ikke er en konflikt mellom god sykehusutvikling og god byutvikling. St. Olavs Hospital illustrer gevinstene ved at staten har et strategisk perspektiv på sine investeringer, og at kommunene ser at produktiv statlig lokaliseringspolitikk forutsetter sterk egen kompetanse og kommunal fortettingsstrategi. Statlige investeringer kan brukes strategisk for å nå målet om bærekraftig lokal by- og tettstedsutvikling.