Årlig melding for 2016 er klar

Sykehusbygg legger bak seg et aktivt andre driftsår. Tett på hundre prosjekter ble igangsatt, og flere er fullført med gode resultater. Kapasiteten har økt for å møte økt etterspørsel. 33 nyansatte er på plass i Trondheim og på andre lokasjoner rundt om i landet.

– Jeg er veldig fornøyd med innsatsen, og de resultatene vi skapte i fjor. Hovedmålet vårt var å fortsette oppbyggingen av virksomheten, etablere gode kunderelasjoner og effektive systemer. 2016 var det året vi gikk fra etableringsfase til operativ fase, hele veien med en ambisjon om å skape merverdi for og i samarbeid med våre kunder. Det skal vi fortsette med også i 2017, sier adm. direktør i Sykehusbygg HF, Ann-Elisabeth Wedø.

Sykehus-Norge er i endring, og Sykehusbyggs oppgave er å bygge kompetanse, systemer og metodikk for å møte samfunnsoppdraget. Strategien har vært å kunne bistå i de prosjektene det har kommet forespørsler om, for å hjelpe i viktig arbeid og høste erfaringer slik at Sykehusbygg kan ta med læringspunkter inn i den videre utviklingen.


51 eksterne prosjekter

Wedø forteller at etterspørselen har ført til et langt større antall prosjekter enn antatt ved årsskiftet . Det har vært økt aktivitet i prosjekter i alle RHF-ene og i alle faser. Sykehusbygg bistår i 51 eksterne bygge- og utviklingsprosjekter. Noen er allerede sluttført, og med gode resultater. Eksempler på det er arbeidet med konseptfasen for DMS Brønnøysund, utviklingsplan for Sykehuset Telemark og konseptfasen for protonsentre i Norge. De fleste av Sykehusbyggs prosjekter videreføres i 2017.


41 utviklingsoppgaver

Det har også vært jobbet med en rekke interne utviklingsoppgaver. Hele 41 prosjekter innenfor kategorien  "fellesoppgaver" var i arbeid i fjor.

– Hver for seg bidrar disse prosjektene til oppbyggingen av en omfattende og sentral kunnskapsbase for fremtidens sykehusbygging i Norge. Det dreier seg om viktige verktøy som veilederen for utviklingsplanarbeid eller veilederen for tidligfase-planlegging. Vi har også fått mange, gode tilbakemeldinger på arbeidet med standardromskatalogen, notatet om teknologiutviklingen i helsetjenesten, utviklingen av prosjektstyringssystem samt BIM-strategien, understreker adm dir Wedø.


Tett kontakt
I meldingen blir det videre trukket fram at Sykehusbygg legger stor vekt på å etablere arenaer for kontakt med, og mellom, helseforetakene. Flere workshops med representanter for helseforetak er gjennomført for å høste erfaring fra drift og for å drøfte trender, nye løsninger og konsekvenser for pasienter og virksomheten. Kundeforum som ble opprettet i forbindelse med etableringen av Sykehusbygg, møtes jevnlig. I tillegg er det opprettet et prosjektdirektørforum og en nasjonal sykehusbyggkonferanse, som i 2016 samlet 200 deltakere. Den har blitt en viktig møteplass for bransjen.

Grundig gjennomgang
I den årlige meldingen byr på mye interessant stoff for alle som er opptatt av hvordan Norge skal bygge sykehus for fremtidens helsetjeneste og til pasientenes beste. Den gir en grundig gjennomgang av Sykehusbyggs aktiviteter, muligheter og utfordringer. Meldingen ble behandlet på styremøtet 30.01.17 og oversendt til de regionale helseforetakene 01.02.17.