– Sykehusbygg trappes opp

 Statsbudsjettet for 2016 bekrefter at virksomheten i Sykehusbygg skal trappes opp, og at regionforetakene vil benytte Sykehusbygg i alle byggeprosjekter over 500 millioner.

Under avsnittet «samordning på tvers av regionene» skriver Helse- og omsorgsdepartementet:

– De regionale helseforetakene etablerte i 2014 det felleseide helseforetaket Sykehusbygg HF. Helseforetaket skal ha ansvar for oppgaver innen analyse, systematisering og formidling av kompetanse og erfaringer på området sykehusbygg, samt rådgivning og byggherrefunksjoner ved gjennomføring av sykehusbyggprosjekter. I 2015 trappes virksomheten i helseforetaket opp, og de regionale helseforetakene vil bl.a. benytte foretaket i alle byggeprosjekter med ramme over 500 mill. kroner.

Mer enhetlig styring

 

Departementet viser også til at det er etablert flere felleseide nasjonale foretak de senere årene, og at det er «stilt krav om at de regionale helseforetakene nå skal gjennomgå styringsmodellen for disse med sikte på mer enhetlig styring. I dette arbeidet er det særlig viktig å utarbeide strategier og planer for det enkelte nasjonale foretak.»

I forslaget til statsbudsjett lister Helse- og omsorgsdepartementet opp flere plan- og byggetiltak i sykehussektoren:

Om vedlikehold i sykehusene (sysselsettingstiltak)

 Regjeringen prioriterer tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling. Som ledd i en tiltakspakke for økt sysselsetting foreslår regjeringen et ettårig tilskudd til helseforetakene til vedlikehold.

– Den ekstra innsatsen på til sammen 300 millioner kroner rettes mot helseforetak i områder på Sørlandet, Vestlandet og Nordvest-landet, det vil si områder der ledigheten har økt mest, sier statsråd Bent Høie, ifølge departementets nettsider.

Om investeringslån til Oslo universitetssykehus

 Regjeringen legger gjennom lånebevilgninger til rette for et oppgraderings- og vedlikeholdsprosjekt ved Oslo universitetssykehus til 1,8 milliarder kroner. Samlet ramme for lån til prosjektet er 1,3 milliarder kroner, hvorav 315 millioner kroner utbetales i 2016.

Ved Oslo universitetssykehus er det en del eldre bygningsmasse. Oppgraderingsprosjektet vil gjennomføres i bygg med omfattende klinisk aktivitet med mange pasienter og ansatte. Tiltaket gjelder bygninger både ved Ullevål, Radiumhospitalet og Aker sykehus.

Gode sykehusbygg er en viktig rammebetingelse for å kunne drive god pasientbehandling. Tiltakene vil derfor ha stor betydning både for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø, sier Bent Høie.

Om nytt PET-senter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Regjeringen legger gjennom lånebevilgninger til rette for å bygge nytt PET-senter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Det nye senteret kan stå ferdig allerede i 2018.

Samlet ramme for lån til dette prosjektet er 375 millioner kroner, hvorav 50 millioner kroner utbetales i 2016. Universitetssykehuset i Nord Norge får med dette mulighet til å satse ytterligere på bedre kreftdiagnostikk, kreftbehandling og kreftforskning for befolkningen i Helse Nord.

Om partikkelterapi og protonbehandling

Helseregionene har, under ledelse av Helse Vest, utredet ulike muligheter for etablering av partikkelterapi som behandlingstilbud i Norge. Partikkelterapi vil gi grupper av kreftpasienter et bedre behandlingstilbud og styrke den pasientrettede forskningen.

Det ble i 2015 gitt et tilskudd på 15,9 mill. kroner til videre utredninger. De regionale helseforetakene har i 2015 gjennomført en idéfaserapport om protonterapi, som er kvalitetssikret eksternt. Videre er det startet en langsiktig systematisk satsing på utbygging av kompetanse og kunnskap om slik behandling. Bevilgningen videreføres med 16,3 mill. kroner i 2016.

Regjeringen vil sikre at det etableres protonbehandling i Norge. De regionale helseforetakene vil bli bedt om å gå videre med konseptfaseplanleggingen slik at endelig konseptvalg og innfasing kan besluttes i statsbudsjettet for 2017. Regjeringen vil foreslå et eget statlig investeringstilskudd til formålet.