– Sykehusbygg skal benyttes

I større byggeprosjekter vil Helse Sør-Øst pålegge alle sine helseforetak å benytte nøkkelpersonell fra Sykehusbygg, går det fram av styrevedtak i landets største regionforetak.

 


Helse Sør-Øst ønsker en profesjonell, koordinert samhandling med Sykehusbygg og er opptatt av at erfarings- og kunnskapsoverføring må skje toveis mellom Sykehusbygg og prosjektene.

Bakgrunnenn for styrevedtaket er at Helse Sør-Øst generelt ønsker bedre kontroll med byggesaker i regionen. Helseforetakene blir derfor bedt om samhandle tett med Helse Sør-Øst før de starter arbeidet med utviklingsplaner. Styret har også besluttet at regionforetaket kan overta ansvaret for prosjekter med kostnadsramme over 500 mill. kroner fra og med konseptfasen.

– Planlegging og gjennomføring av byggesaker i spesialisthelsetjenesten følger en faseinndeling som er felles for alle sykehusbygg i Norge, sier adm. direktør Cathrine M. Lofthus, ifølge Helse Sør-Østs nettsider. Hun understreker at hensikten med endringene som styret har vedtatt, er å sikre god kontroll med hvordan regionens samlede kapasitetsbehov løses.

«Sykehusbyggs innvirkning»

I saksframlegget til styremøtet (30. april) heter det følgende om «Sykehusbyggs innvirkning på organisering og prosjektgjennomføring i Helse Sør-Øst:»

«Forutsetningen for opprettelse av Sykehusbygg HF var at det ikke skulle endre på eierstruktur eller ansvarslinjer. Dette er blitt fulgt opp, og Helse Sør-Øst RHF har samme ansvar for prosjekter som tidligere.

Det er likevel en forutsetning for opprettelsen av Sykehusbygg HF at det fellseide helseforetaket skal ha en rolle i planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjekter. Sykehusbygg HF skal kunne stille spisskompetanse og prosjektledelse til rådighet, og kunne påta seg byggherrefunksjoner.

Byggeherreansvaret ligger fortsatt hos prosjekteier. Sykehusbygg HF vil etter hvert som det bygges opp ha tilstrekkelig egenbemanning til å kunne påta seg planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter. Eventuelt må det også påregnes innleie styrt av Sykehusbygg HF for komplettering av prosjektorganisasjonen.

Skal Helse Sør-Øst RHF bidra aktivt i henhold til hensikten med oppdraget fra Helse – og omsorgsdepartementet om opprettelsen av Sykehusbygg HF, må Helse Sør-Øst RHF pålegge prosjekteierne å benytte personell fra Sykehusbygg HF når prosjektorganisasjonens nøkkelposisjoner bygges opp. Dette gjelder både tidligfasen og gjennomføringsfasen.

Det er forutsatt at Sykehusbygg HF skal være en erfaringsbase, kunnskapsformidler og kompetansebygger. For å oppnå dette må Sykehusbygg HF inneha nøkkelposisjoner i prosjektene i de forskjellige fasene.

Helse Sør-Øst RHF vil derfor pålegge alle helseforetak som prosjekteiere å benytte Sykehusbygg HFs prosjektpersonell i nøkkelposisjoner, der Sykehusbygg HF kan stille slike til disposisjon. Erfaringsoverføring og kunnskapsoverføring må skje toveis mellom Sykehusbygg HF og prosjekter, og det er derfor viktig at det skjer en profesjonell og koordinert samhandling med Sykehusbygg HF.»

Les hele saksframlegget