– Situasjonen vesentlig endret

Ledelsen i Sykehusbygg mener situasjonen er «vesentlig endret» etter at helseministeren ba om at Sykehusbygg benyttes i alle helsebyggprosjekter over 500 millioner kroner.

​– Med bakgrunn i Foretaksmøtet 7. januar 2015, vil virksomheten i Sykehusbygg HF måtte trappes opp raskere enn det styret hadde lagt til grunn i desember 2014. Dette innebærer organisatoriske og rekrutteringsmessige utfordringer, skriver Bjørn Remen, fungerende Sykehusbygg-direktør.

Spørsmålet blir hvordan?

Ifølge Remen «anses situasjonen som vesentlig endret» etter Foretaksmøtet. Spørsmålet blir derfor på hvilken måte region- og helseforetakene skal benytte Sykehusbygg i prosjekter med en prosjektkostnad over 500 millioner, og hvordan Sykehusbygg skal håndtere disse utfordringene?

I et framlegg til Sykehusbygg-styret poengterer Remen at det må avklares nærmere hvordan denne opptrappingen i praksis skal skje med hensyn til forutsetningene i Foretaksprotokollen. Sykehusbygg vil legge til grunn at foretaket over tid, som hovedregel, må ivareta byggherrefunksjonen i prosjektene, skriver Remen.

Han legger til at det snarest må avtales møter med alle de regionforetakene om. denne saken, der også aktuelle helseforetak blir involvert. Det er allerede avtalt slike møter med Helse Nord (5. februar) og Helse Vest (16. februar).

Byggeprosjekter i kø

Det pågår for tida en rekke byggeprosjekter i hele sykehus-Norge, og de fleste er ført opp i denne oversikten. Det må imidlertid presiseres at lista fra Sykehusbygg er ikke er uttømmende for prosjekter  som befinner seg i en tidlig fase.

I tillegg finnes det et betydelig antall prosjekter med en kostnadsramme fra 30 til 500 millioner kroner, og her må RHF/HF-ene vurdere om Sykehusbygg skal involveres. Remens mening er imidlertid at:

– Dette vil være naturlig hvis statsrådens intensjon om mer standardisering og videreføring av kompetanse fra prosjekt til prosjekt skal kunne gjennomføres.  Det er marginale forskjeller i kompetanse- og ressursbehov for prosjekter over og under 500 millioner kroner.

Se hele saksframlegget her (06-15) – med vedlegg

Styrets vedtak

Sykehusbygg-styret behandlet saken om bemanning og organisering på sitt møte i Trondheim 22. januar. Følgende vedtak ble fattet:

1. Sykehusbygg HF organiseres slik som angitt i saksframlegg. Se kart: Organisering 2015

2. Styret legger til grunn at administrasjonen sammen med kunden prioriterer aktiviteter innenfor virksomhetsområdene som er angitt i saken. Herunder evt. nye aktiviteter som vil framkomme i Oppdragsdokumentet for Sykehusbygg HF i Foretaksmøte 23.02.2015. Nye aktiviteter utover dette, må avklares gjennom drøfting i Kundeforum før beslutning i styret.

3. De aktuelle prosjektfinansierte oppgaver framlegges for styret etter at en dialog og avklaring med de ulike RHF/HF er gjennomført. Dvs ift. forståelsen av Statsrådens Foretaksprotokoll fra 07.01.2015.

4. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak høsten 2015 om Sykehusbygg HF sin deltakelse i forskning og utvikling.