- Milepæl for fellessykehuset

– 15. juli er en viktig milepæl for fellessykehuset, og starten på et samarbeid som skal vare i flere år, sa konst. adm. direktør Dag Hårstad i Helse Møre og Romsdal da kontraktene ble signert for utforming og prosjektering av nytt lokalsykehus for Nordmøre og Romsdal og distriktsmedisinsk senter i Krisitiansund – SNR-prosjektet.


Kontraktene for utforming og prosjektering ble undertegnet i Helse Møre og Romsdals lokaler i Ålesund. Arkitektkontraktens vinner, Nordic, ble representert av daglig leder og partner John Arne Bjerknes (t.v.). Han gratuleres av kst. adm. direktør Dag Hårs

De to store kontraktene gikk til arkitektkontoret Nordic, med underleverandørene AART arkitekter og Asplan Viak – og til det rådgivende ingeniørselskapet COWI, i samarbeid med Dr. ing. A. Aas-Jakobsen og Norges Geotekniske Institutt.

 

Omfattende erfaring

 

– Nordic og COWI har omfattende erfaring fra sykehusbygg i Skandinavia. De utmerket seg i konkurransen, og har samarbeidet om flere store sykehusprosjekter, som for eksempel St. Olavs Hospital, idéfasen ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og nytt sykehus i Stavanger, sier Bjørn Remen, SNRs prosjektdirektør i Sykehusbygg som har byggherre- og gjennomføringsansvaret for prosjektet i den fasen det befinner seg i nå – konseptfasen (se under).

 

– Det mest komplekse

 

COWI og Nordic er på sin side vel kjent med den nasjonale og lokale oppmerksomheten om det nye fellessykehuset, og ser fram til å være med på planleggingen.

 

– Nyheten ble svært godt mottatt blant alle ansatte i COWI, og vi ser fram til å samarbeide med oppdragsgiver, arkitekt, sykehusansatte og brukere, sier Kirsti Engebretsen Larssen, divisjonsdirektør for bygninger i COWI. Hun mener sykehus er det mest komplekse man kan planlegge, og at slike prosjekter alltid vil være gjenstand for stor interesse og påvirkning fra lokalsamfunn som berøres.

 

– Samtidig må sykehuset utvikle seg i takt med de krav og behov som ligger i framtida, sier divisjonsdirektøren.

 

Byggingen av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal begynner i 2018 og er planlagt ferdig i 2021, heter det i en pressemelding fra Helse Møre og Romsdal.

 

Inspirerende tomt 

 

– Vi er svært glade og stolte over å ha blitt vist denne tilliten. Å få være med på utviklingen av et nytt sykehus som skal dekke behovene for spesialisthelsetjenester hos befolkningen i Nordmøre og Romsdal, er en inspirerende utfordring. Tomta for det nye sykehuset har klare kvaliteter. Den har en vakker beliggenhet som vil  inspirere oss arkitektar til å skape et funksjonelt og flott sykeus, sier John Arne Bjerknes, daglig leder og partner i Nordic.

 

Både Nordic og COWI starter arbeidet i august. I desember 2015 er neste store milepæl i prosjektet. Da skal følgende være klart: hovedprogram for utstyr, overordnet teknisk program, hovedfunksjonsprogram og mulighetsstudien. Se tidsplan.

 

 

FAKTA OM:

 

Nordic 

 Nordic Office of Architecture har 130 ansatte og er et av de ledende firmaer innen sykehusplanlegging i Norden. Kontoret arbeider med tre sykeusprosjekt i Danmark og et oppdrag med masterplan for Sutton Hospital – Institute for Cancer Recearch i London. I Norge har Nordic blant annet ansvaret for den arkitektfaglige delen av idefasen for utvikling av Oslo universitetssykehus, prosjektering av første byggetrinn ved Stavanger Universitetssykehus og skisseprosjekt for Sykehuset i Vestfold. Kontoret har også vært sterkt involvert i utformingen av St. Olavs Hospital, og arbeider for tida med nybygg for akuttpsykiatri på Østmarka i Trondheim. Nordic er også engasjert av Statsbygg for å utarbeide byformforslaget for regjeringskvartalet.

 

COWI

COWI er et av de ledende rådgivende ingeniørselskapene i Norge, med over 1100 anstte. Selskapet har spesialkompetanse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på følgende markedsområder: bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann. Mer enn 300 av COWIs ansatte i Norge arbeider daglig med planlegging og prosjektering av sykehus. Selskapet har spesiell kompetanse på kompakte og energieffektive løsninger som legger til rette for nye driftsformer og effektiv utnytting av areal. COWI har vunnet flere priser for utvikling og innovativ bruk av planverktøyet BIM (bygningsinformasjonsmodell), som blant annet kan simulere effekter ved endringer før sykehuset blir oppført. Dette reduserer risikoen for feil og ekstrakostnader under  gjennomføringen.

 

SNR-PROSJEKTET

 

  • SNR (Sjukehuset Nordmøre og Romsdal) skal erstatte Helse Møre og Romsdals eksisterende sykehus i Kristiansund og Molde.
  • Det er bestemt at SNR skal bygges på Opdøl på tettstedet Hjelset i Molde kommune.
  • På Opdøl har det vært psykiatrisk sykehus i 100 år. De fleste bygningene står ubrukt og er planlagt revet for å gi plass til nytt sykehus.
  • SNR skal møte det langsiktige behovet for spesialisttjenester og være akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal.
  • Brutto gulvareal for sykehuset er i idfaserapporten beregnet til ca. 70 000 kvm for den somatiske virksomheten. Arealet for psykiatri blir om lag 6 000 kvm, mens det blir behov for mellom 4 og 5 000 kvm for poliklinikk og dagbehandling.
  • Prosjektkostnadene er i Idéfaserapporten anslått til mellom 5,5 og 5,8 milliarder kroner (inkl. inventar og utstyr).
  • Funksjonsinnhold og arealbehov blir trolig bearbeidet i forbindelse med hovedfunksjonsprogrammet.
  • Helse Midt-Norge har eierskapet, mens Helse Møre og Romsdal er oppdragsgiver for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.
  • Sykehusbygg har byggherre- og gjennomføringsansvaret for prosjektet fra og med konseptfasen (se under).

 

 

Hva er konseptfasen i sykehusplanlegging?

 

Konseptfasen bygger på utviklingsplanen og idéfaserapporten.

I konseptfasen skal forslagene til alternative løsninger fra idéfasen utredes i detalj. Utredningene skal være tilstrekkelig detaljerte og omfattende til å kunne gi grunnlag for å velge ett alternativ og dokumentere konsekvenser av det valget som gjøres.

Utredningene skal være likeverdige for alle alternativene, de skal vise om alternativene kan innpasses i investeringsrammene og hvilken effekt gjennomføringen har på helseforetakets økonomiske bæreevne.

Alternativene skal analyseres og vurderes i forhold til de oppsatte målene og et definert sett av kriterier. Det beste alternativet anbefales som grunnlag for gjennomføring av et investeringsprosjekt.

På grunnlag av utredningen av alternativene (konseptrapporten) skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KSK).

Fra Helsedirektoratetes «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter»