Utvikling av Oslo universitetssykehus HF – Aker og Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles innenfor et fremtidig målbilde med et stort akuttsykehus på Aker, et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet, og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling.

Prosjektene for Aker og Rikshospitalet skal utvikles i parallell slik at planleggingen kan skje helhetlig. På denne måten blir virksomhetsmessige og funksjonelle sammenhenger på tvers av ulike lokasjoner i Oslo universitetssykehus ivaretatt.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF til å lede og gjennomføre arbeidet. Prosjektdirektør Dag Bøhler fra Sykehusbygg HF leder prosjektorganisasjonen sammen med prosjektsjef for Rikshospitalet, Per Bjørnar Børresen, og prosjektsjef for Aker, Rikard Tveiten.

All informasjon om prosjektet og fremdrift finner du på Helse Sør-Øst sine nettsider. 

Aker sykehus

Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal-, område- og regionfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk. I tillegg samarbeider Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune om etablering av ny Storbylegevakt på Aker sykehusområde.

Nøkkelinformasjon Aker (konseptutredning mai 2019):

Aker.pngRikshospitalet

Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale spesialiserte funksjoner samles i ett komplett regionsykehus.

Nøkkelinformasjon Rikshospitalet (konseptutredning mai 2019):

Riks.png

Tidslinje

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga sin tilslutning til det framtidige målbilde for Oslo universitetssykehus HF i styremøte 16.juni 2016. I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 24.06.2016 ble videreføring av planene for utvikling av Oslo universitetssykehus HF behandlet. Foretaksmøtet godkjente målbildet basert på styresak 053-2016 i Helse Sør-Øst RHF.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i styremøte 15.06.2017 (sak 072-2017) sin tilslutning til videreføring av arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus HF, med oppstart av konseptfase for Aker og Rikshospitalet i begynnelsen av 2018.

Konseptfasen for begge byggeprosjektene ble gjennomført i 2018/2019, den danner grunnlag for forprosjektet. 

Prosjektdokumenter

Overordnede dokumenter for prosjektet finnes på Helse Sør-Øst RHFs sider. Fant du det du lette etter?