Utvikling av Oslo universitetssykehus HF – Aker og Gaustad

Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles innenfor et fremtidig målbilde med lokalsykehus på Aker, et komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling.

Prosjektene for Aker og Gaustad skal utvikles i parallell slik at planleggingen kan skje helhetlig. På denne måten blir virksomhetsmessige og funksjonelle sammenhenger på tvers av ulike lokasjoner i Oslo universitetssykehus ivaretatt.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF til å lede og gjennomføre arbeidet. Prosjektdirektør Dag Bøhler fra Sykehusbygg HF leder prosjektorganisasjonen sammen med prosjektsjef for Gaustad, Per Bjørnar Børresen, og prosjektsjef for Aker, Rikard Tveiten.

All informasjon om prosjektet og fremdrift finner du på Helse Sør-Øst sine nettsider. 

Aker sykehus

Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal-, område- og regionfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk. I tillegg samarbeider Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune om etablering av ny Storbylegevakt på Aker sykehusområde.

Nøkkelinformasjon Aker:

Aker.pngGaustad sykehus

På Gaustad skal Rikshospitalet videreutvikles slik at regionale og nasjonale spesialiserte funksjoner samles i ett komplett regionsykehus. Sykehuset vil også få ansvar for lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler. Dette forutsetter at behandlingen av alvorlig skadede pasienter (multitraume) med tilhørende akuttfunksjoner flyttes til Gaustad fra Ullevål i første etappe.

Nøkkelinformasjon Gaustad:

Riks.png

Tidslinje

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga sin tilslutning til det framtidige målbilde for Oslo universitetssykehus HF i styremøte 16.juni 2016. I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 24.06.2016 ble videreføring av planene for utvikling av Oslo universitetssykehus HF behandlet. Foretaksmøtet godkjente målbildet basert på styresak 053-2016 i Helse Sør-Øst RHF.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i styremøte 15.06.2017 (sak 072-2017) sin tilslutning til videreføring av arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus HF, med oppstart av konseptfase for Aker og Gaustad i begynnelsen av 2018.

I 2018 gjennomførte prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus  konseptutredningen av utbyggingen på Aker og Gaustad. Den ble avsluttet medio november.

Prosjektdokumenter


Konseptfase

Konseptrapport Aker og Gaustad - samlet utgave

Konseptfase steg 1 - Aker

Koseptfase steg 1 - Gaustad

Del 1 funksjonsprogram - Aker sykehus

Del 1 funksjonsprogram - Gaustad sykehus

Del 2 teknikk - Aker og Gaustad

Del 3 utstyr - Aker og Gaustad 

Del 4 overordnet IKT-konsept - Aker og Gaustad


Skisseprosjekt

Skisseprosjekt Aker

Skisseprosjekt Gaustad 


Les mer på Helse Sør Øst RHFs nettsider
Fant du det du lette etter?