Utbygging Somatikk Skien -USS

Sykehuset Telemark HF er i Konseptfase for utvikling av sykehuset. Sykehuset har valgt hovedspor, som innebærer at det skal etableres et strålesenter med et nytt bygg for strålebunkere, og ett nytt bygg som skal inneholde akuttsenter og sengeposter. Konseptfasen er planlagt besluttet i HSØs styremøte i oktober 2020.

Om prosjektet 

USS2.png

For konseptfasen har Sykehusbygg HF fått i oppdrag å utføre prosjektledelse på vegne av prosjekteier Helse Sør-Øst RHF. Organisering av prosjektet skal sikre en god samhandling mellom Sykehuset Telemark HF og Helse Sør-Øst RHF.

Konseptfasen skal levere en vurdering av alternative utbyggingsløsninger. Hensikten med prosjektet i denne fasen er å utarbeide en konseptrapport, dvs. et beslutningsgrunnlag som gir Sykehuset Telemark HF og Helse Sør-Øst RHF grunnlag for å beslutte om man skal gå videre i en forprosjektfase for ett av alternativene. Konseptrapporten skal leveres i oktober 2020.

Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2016 at stråleenhet for sykehusområdet Vestfold og Telemark skal legges til Sykehuset Telemark HF. Oppbygging av en slik stråleterapiavdeling vil være en sentral del av helseforetakets framtidige krefttilbud.

Når det gjelder plassering av byggene på tomten og form på byggene er det valgt løsninger som i størst mulig grad «samler» bygningsmassen for den somatiske aktiviteten i Skien, dvs. at det oppnås god sammenheng mellom eksisterende og nye bygg. Dette vil legge til rette for effektive og best mulige driftsmodeller, både for den kliniske aktiviteten og nødvendige støttefunksjoner.

Prosjektleder fra Sykehusbygg HF er Lasse Berg. 

Oversiktssfoto sykehuset Skien

Oversiktsfoto av sykehuset i Skien i dag.

Fant du det du lette etter?