Utvikling av Oslo universitetssykehus HF – Aker og Gaustad

Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles innenfor et fremtidig målbilde med lokalsykehus på Aker, et komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga sin tilslutning til det framtidige målbilde for Oslo universitetssykehus HF i styremøte 16.juni 2016. I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 24.06.2016 ble videreføring av planene for utvikling av Oslo universitetssykehus HF behandlet. Foretaksmøtet godkjente målbildet basert på styresak 053-2016 i Helse Sør-Øst RHF.

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i styremøte 15.06.2017 (sak 072-2017) sin tilslutning til videreføring av arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus HF, med oppstart av konseptfase for Aker og Gaustad i begynnelsen av 2018.

 

Prosjektene for Aker og Gaustad skal utvikles i parallell slik at planleggingen kan skje helhetlig. På denne måten blir virksomhetsmessige og funksjonelle sammenhenger på tvers av ulike lokasjoner i Oslo universitetssykehus ivaretatt.

 

I 2018 gjennomførte prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus  konseptutredningen av utbyggingen på Aker og Gaustad. Den ble avsluttet medio november.

 

Aker

På Aker foreslås det etablert et stort akuttsykehus for fire bydeler i tillegg til behandling innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling for sju bydeler i etappe 1. I tillegg samarbeider Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune om etablering av ny Storbylegevakt på Aker sykehusområde.

Skisseprosjektet for nytt sykehus på Aker har et samlet funksjonsareal på ca. 64.000 m2 og en kostnadsramme på 12,7 mrd inkl arealer til Universitet i Oslo. I tillegg kommer 580 MNOK inklusiv overordnet IKT.

 

Gaustad

På Gaustad skal Rikshospitalet videreutvikles slik at regionale og nasjonale spesialiserte funksjoner samles i ett komplett regionsykehus. Sykehuset vil også få ansvar for lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler. Dette forutsetter at behandlingen av alvorlig skadede pasienter (multitraume) med tilhørende akuttfunksjoner flyttes til Gaustad fra Ullevål i første etappe.

Skisseprosjektet for nytt sykehus på Gaustad har et samlet funksjonsareal på ca. 45.000 m2 og en kostnadsramme på 12,9 mrd inkl arealer til Universitet i Oslo. I tillegg kommer 570 MNOK til overordnet IKT.

 

 

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF til å lede og gjennomføre arbeidet. Prosjektdirektør Dag Bøhler fra Sykehusbygg HF leder prosjektorganisasjonen sammen med prosjektsjef for Gaustad, Per Bjørnar Børresen, og prosjektsjef for Aker, Rikard Tveiten.

 

Les mer på Helse Sør-Øst sine hjemmesider.


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev