Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) – oppstart Forprosjekt

Konseptfasen ble avsluttet i desember 2016 med vedtak om å gå videre med Forprosjekt i januar 2017. Vedtaket innebar en utbygging av felles akuttsykehus på Hjelset og en ombygging av eksiterende sykehus i Kristiansund til et distriktsmedisinsk senter (DMS) som også skal inneholde dagkirurgi. Vedtaket ble gjort av Helse Møre og Romsdal (HMR) med tilslutning fra Helse Midt Norge (HMN).

Styret for Helse Møre og Romsdal gir prosjektstyret for SNR i oppdrag å sikre at Sykehusbygg HF gjennomfører planlegging og gjennomføring slik at sykehusprosjektet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Sykehusbygg HF stiller til disposisjon en utbyggingsorganisasjon som til enhver tid har nødvendig kompetanse og kapasitet for gjennomføring av prosjektet. Inklusivt i dette skal Sykehusbygg stille med prosjektdirektør i 100% stilling som rapporter til prosjektstyret.

Prosjektdirektør fra Sykehusbygg er Helle Jensen som leder utbyggingsorganisasjonen fra Sykehusbygg sin side. På oppdragsgivers side, Helse Møre og Romsdal, er det etablert en organisasjon som ivaretar foretakets interesser og utvikling for sykehusdriften. Disse organisasjonene står sammen og utgjør prosjektorganisasjonen SNR.

Konseptrapporten med tilhørende skisseprosjekt er grunnlag for den videre utviklingen av SNR i Forprosjektet. Første del av denne fasen er å videreutvikle og detaljere tegningene sammen med brukerne. Etablering av gjennomføringsmodell og entreprisestrategi er også det vi jobber med i kommende fasen.

Det legges til grunn at Forprosjektet for SNR legges fram for beslutning i styret for HMR i november 2017 og RHF-styret i HMN i desember 2017.

Forprosjektet danner også grunnlaget for endelig utbyggingsvedtak i desember 2017.

Sykehuset skal være klart for innflytting våren 2022.

Les mer om prosjektet og fremgangen her.

Veiledende kunngjøring: Informasjon knyttet til valg av entreprisemodell i forbindelse med Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) finner du her.

Oppdragsgiver:

Helse Møre og Romsdal


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo

 

Sykehusbygg på Facebook
Sykehusbygg på Twitter
Sykehusbygg på LinkedIn
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev